PublikacjeMarta Tomczok
Narracje o Zagładzie nr 2 Topika Zagłady
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2016

Czytaj dalej »

Michał Kłosiński
More After More

Czytaj dalej »

Krzysztof Uniłowski
„HISTORIA FANTASTYKA NOWOCZESNOŚĆ"

Czytaj dalej »

Magdalena Bąk, Lidia Romaniszyn-Ziomek
„Gdzie ziemia się kończy, a morze zaczyna”. Szkice polsko-portugalskie
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2016.

Czytaj dalej »

Magdalena Bąk
Gdzie diabeł (tasmański) mówi dobranoc. Wizerunek Australii w literaturze polskiej
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2015.

Czytaj dalej »

Red. Józef Olejniczak
JÓZEF WITTLIN
LISTY DO REDAKTORÓW "WIADOMOŚCI"
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń 2014


Czytaj dalej »
Józef Olejniczak
INFLACJA-DEFLACJA
Szkice o Literaturoznawczej Teorii i Praktyce

Czytaj dalej »

Red. B. Mazurkowa
Światy oświeconych i romantycznych. Doświadczenia, uczucia, wyobraźnia.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2015.

Prace zgromadzone w tomie przybliżają utrwalone przez twórców oświeceniowych i romantycznych rozliczne obrazy wielorako pojmowanego i postrzeganego świata ludzkich doświadczeń, przeżyć i doznań, uroków i zagrożeń natury, miejsc oraz spraw przez człowieka...

Czytaj dalej »

Red. M. Jarczykowa, B. Mazurkowa, z udziałem M. Marcinkowskiej
Wypowiedzi zalecające w książce dawnej i współczesnej.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2015.


Łaskawy Czytelniku, masz przed sobą książkę pożyteczną i starannie przygotowaną, w której zgromadzono rozprawy Uczonych z wielu polskich ośrodków akademickich, prezentujących różne dyscypliny...

Czytaj dalej »

Mariusz Jochemczyk
Wobec tradycji. Śląskie szkice oikologiczne.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2015.

Książka stanowi zbiór esejów przybliżających ideę oikologicznego namysłu nad ludzkim doświadczeniem i „tranzytywną” przestrzenią, gromadzącą w kolejnych historycznych nawarstwieniach bogate złoża lokalnych tradycji.

Czytaj dalej »

Red. M. Tramer, A. Wojtowicz
Skamander. T. 11: Reinterpretacje
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2015.

Tom Skamander. T. 11: Reinterpretacje składa się z tekstów wygłoszonych na konferencji pod tym samym tytułem, która odbyła się w maju 2013 roku z inicjatywy Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego oraz Studenckiego Koła Naukowego...

Czytaj dalej »

Red. M. Jarczykowa, B. Mazurkowa,
współudz. S.P. Dąbrowski
Świat bliski i świat daleki w staropolskich przestrzeniach.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2015.


Prace zgromadzone w tomie przybliżają różnorodne aspekty odległych realiów utrwalonych w piśmiennictwie, literaturze pięknej i sztuce epok dawnych. Obserwacje i analizy autorów koncentrują się na wielorakich...

Czytaj dalej »

Red. i oprac. A. Dziadek, J. Zieliński A. Wat. Notatniki.
A. Wat. Notatniki.
Wydawnictwo IBL PAN. Warszawa 2015.

Adam Dziadek opisując kształt Notatników używa formuły work in progress, zaś Jan Zieliński sięga po kategorię „kłącza” (rizomatykę) Deleuze’a. Oba skojarzenia, choć pierwsze jest klasyczne dla poetyki modernistycznej, a drugie odwołuje się do raczej...

Czytaj dalej »

Red. A. Świeściak, S. Trela
Strychy/piwnice. Inne przestrzenie.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2015.

Strychy/piwnice. Inne przestrzenie to zbiór artykułów młodych naukowców (doktorantów), którzy obrali sobie za cel przyjrzenie się przestrzeniom marginalizowanym we współczesnym dyskursie literaturoznawczym i kulturoznawczym.

Czytaj dalej »

Marian Kisiel
Między wierszami. Jedenaście miniatur krytycznych.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2015.

Między wierszami… to zbiór interpretacji jedenastu wierszy poetów polskich XX wieku, których tematem głównym jest zarówno problematyka śmierci i żałoby, jak i przezwyciężające lęk pragnienie odnalezienia się w nowej przestrzeni doznań.

Czytaj dalej »

Filip Mazurkiewicz
Opowieści nowoczesne.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2015.

Przede wszystkim, książka podejmuje problem wzajemnych relacji między dziewiętnastowieczną nowoczesnością, pojmowaną jako dynamiczna i wieloaspektowa formacja kulturowo-społeczno-ekonomiczna a literaturą polskiego pozytywizmu i modernizmu.

Czytaj dalej »

Anna Kałuża
Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci.
Wydawnictwo Universitas Kraków 2015.

Choć Anna Kałuża zajmuje się poezją, to jej sposób rozumienia wierszy odwołuje się do szerszych ujęć budowanych na gruncie estetyki. Estetyki nowocześnie pojętej, operującej nie tyle kategorią autonomicznego dzieła, ile szeroko pojętego artefaktu estetycznego czy nawet – samą kategorią estetyczności jako pewnej ramy, czy może raczej...

Czytaj dalej »

Grzegorz Olszański
Wiek męski: epopeja rozkładu. Motywy senilne w poezji polskiej po 1989 roku (Marcin Świetlicki, Jacek Podsiadło i inni poeci).
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2015.


Starość jest jednym z odwiecznych tematów dzieł literackich, a jej deskrypcja przez badaczy literackich co najmniej od lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia cieszy się sporym zainteresowaniem.

Czytaj dalej »

Red. M. Jochemczyk, M. Kokoszka, B. Mytych-Forajter
Balaghan. Mikroświaty i nanohistorie.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2015.

Książka pomyślana została jako dzieło ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Nawareckiemu, twórcy mikrologii literackiej, historykowi i teoretykowi literatury, znanemu autorowi prac śląskoznawczych. Teksty, zgromadzone w prezentowanym tomie, wyrastają z bliskich Mu fascynacji – z poszukiwania literackich osobliwości, przygody studiowania detali...

Czytaj dalej »

Agnieszka Nęcka
Polifonia. Literatura polska początku XXI wieku.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2015.

Rozmowy (o ile takie się dziś zdarzają) na temat polskiej literatury „nowej i najnowszej” zdominowane bywają głównie przez określenia typu: „medialne ustawki”, „wydmuszkowe dziennikarstwo”, dominujący dyskurs medialny, mainstream i celebryctwo czy podążanie za koniunkturami oraz obowiązującymi modami.

Czytaj dalej »

Beata Nowacka, Zygmunt Ziątek
Ryszard Kapuściński. Biografia di uno scrittore. Tłum. Silvano De Fanti.
Forum Editrice Universitaria Udinese. Udine 2012.

Quasi a voler confutare questa riflessione di Ryszard Kapuściński sulla possibilità di ricostruire in maniera coerente ed esaustiva il proprio passato, il volume di Beata Nowacka e Zygmunt Ziątek rappresenta il primo, e per ora unico, studio condotto attraverso il metodo della

Czytaj dalej »

Beata Nowacka, Zygmunt Ziątek
Literatura „non-fiction”. Czytanie Kapuścińskiego po Domosławskim.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013.

Ksiązka jest zbiorkiem czterech artykułów, w których autorzy pierwszej biografii twórczej Ryszarda Kapuścińskiego podejmują polemikę z głównymi zarzutami postawionymi pisarzowi przez Artura Domosławskiego w książce Kapuściński non-fiction...

Czytaj dalej »

Adam Dziadek
Projekt krytyki somatycznej
Wydawnictwo IBL PAN. Warszawa 2014.

Adam Dziadek w swym Projekcie krytyki somatycznej […] nie tylko lokuje akt pisania/czytania w porządku doświadczeń zmysłowych, ale również samemu tekstowi literackiemu, w tych konkretnych omawianych przez niego przypadkach – poetyckiemu, przyporządkowuje ciało.

Czytaj dalej »

Red. B. Nowacka, B. Szałasta-Rogowska
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria pierwsza.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2014.

W tomie zawierającym prawie czterdzieści artykułów badamy losy Polaków, którzy wyjeżdżali za ocean już w czasach Kolumba w poszukiwaniu wolności, godnego życia, bogactwa, twórczych inspiracji i zwyczajnie – przygody.

Czytaj dalej »

Renata Ryba
Literatura staropolska wobec zjawiska niewoli tatarsko-tureckiej. Studia i szkice.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2014.

W pracy podjęto rozważania na temat obecności w literaturze staropolskiej jednego z najważniejszych problemów, z jakim zetknęła się I Rzeczpospolita: masowym uprowadzaniem rzesz ludzkich ...

Czytaj dalej »

Mariusz Jochemczyk
Sploty tradycji. Dwugłosy o literaturze polskiej XX wieku.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2014.

Książka składa się z pięciu „dwugłosów”, poświęconych wybranym aspektom twórczości Władysława Broniewskiego, Władysława Sebyły, Mirona Białoszewskiego, Zbigniewa Herberta oraz Jacka Podsiadły...

Czytaj dalej »

Beata Mytych-Forajter
Latająca ryba. Studia o podróżopisarstwie Ignacego Domeyki.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2014.

Książka składa się z jedenastu studiów poświęconych podróżopisarstwu Ignacego Domeyki, znanego najczęściej za sprawą jego związków z Mickiewiczem...

Czytaj dalej »

Wacław Forajter
Kolonizator skolonizowany. Przypadek Sygurda Wiśniowskiego.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2014.

Książka Wacława Forajtera pt. „Kolonizator skolonizowany. Przypadek Sygurda Wiśniowskiego” skupia się na kwestii już rozpoznanej, nieomówionej jednak w wystarczającym stopniu w tekstach z zakresu...

Czytaj dalej »

Iwona Gralewicz-Wolny
Poetka i Świat. Studia i szkice o twórczości Wisławy Szymborskiej.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2014.

Monografia poświęcona poezji Wisławy Szymborskiej składa się z dwóch części. Pierwszą z nich tworzy pięć szkiców konfrontujących dzieło Szymborskiej z tematem (auto)biografii, teoretycznym wymiarem tekstu...

Czytaj dalej »

Aleksander Nawarecki
Parafernalia. O rzeczach i marzeniach.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2014.

Tytułowe „parafernalia”, to rzeczy osobiste, rzeczom bowiem, a ściślej: ich literackiej reprezentacji poświęcona jest cała książka. Autor odkrywa w dziejach sztuki europejskiej proces stopniowej „emancypacji” przedmiotu...

Czytaj dalej »

Iwona Gralewicz-Wolny
Beata Mytych-Forajter
Uwolnić Pippi! Twórczość dla dzieci wobec przemian kultury
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013.


Książka jest zbiorem interpretacji utworów z kręgu literatury dziecięcej (zarówno kanonicznych, jak i najnowszych), wpisujących się w aktualny dyskurs kulturowy. Uruchamiając współczesne strategie lektury...

Czytaj dalej »

Red. M. Jochemczyk, M. Piotrowiak.
Urzeczenie. Locje literatury i wyobraźni.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013.

Książka Urzeczenie. Locje literatury i wyobraźni, jawi się jako przedsięwzięcie pionierskie i badawczo nowatorskie. Gromadzi obszerne studia nad językowym, literackim i kulturowym wyobrażeniem „rzeki”. Tom składa się z dwudziestu artykułów...

Czytaj dalej »

Stefan Szymutko
Po co literatura jeszcze jest? Pisma rozproszone. Wybór, opracowanie i posłowie G. Olszański i Mariusz Jochemczyk.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013.


Wszelkie teksty zawarte w publikacji Po co literatura jeszcze jest? Pisma rozproszone – artykuły, szkice, fragmenty, wywiady – nie zostały zamieszczone w żadnej z dotychczasowych czterech książek autorskich Stefana Szymutki...

Czytaj dalej »

Magdalena Piekara
Kwestia żydowska w publicystyce Elizy Orzeszkowej
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013.

Odmienność żydowska była dla Orzeszkowej przeszkodą, ale też, w pewien sposób, wartością. Solidarność Żydów jej imponowała, lecz była też jak ciągle jątrząca się rana...

Czytaj dalej »

Joanna Dembińska-Pawelec
Arabeska. Szkice o poezji
Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek. Katowice 2013.

Książka jest zbiorem szkiców o polskiej poezji. Wśród pisarzy, których twórczość stała się przedmiotem zainteresowania autorki, znaleźli się: Jerzy Żuławski, Leopold Staff, Czesław Miłosz...

Czytaj dalej »

Marian Kisiel
Critica varia
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013.

Książka zbiera teksty różnego rodzaju: szkice przekrojowe o literaturze krajowej i emigracyjnej, portrety krytyczne (o Stanisławie Baczyńskim, Tymonie Terleckim, Jacku Łukasiewiczu, Andrzeju K. Waśkiewiczu, Stefanie Szymutce), wywiady...

Czytaj dalej »

Agnieszka Nęcka
Emigracje intymne. O współczesnych polskich narracjach autobiograficznych
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013.

Książka opisuje różne rodzaje emigracji: realne (zmiana miejsca zamieszkania) i metaforyczne (wewnętrzne, mające na celu dotarcie do skrywanych pokładów własnego „ja”...

Czytaj dalej »

Józef Olejniczak
Miłosz. Autobiografia. Cztery eseje.
Wydawnictwo IBL PAN. Warszawa 2013.

Monografia twórczości Czesława Miłosza, w której zasadniczym kluczem interpretacyjnym jest problem autobiografii, składająca się z czterech obszernych esejów

Czytaj dalej »

Krzysztof Uniłowski
Prawo krytyki. O nowoczesnym i ponowoczesnym pojmowaniu literatury
Wydawnictwo FA-art. Katowice 2013.

Książka – na wybranych przykładach – zarysowuje rozmaite sposoby pojmowania literatury i literackości, wpisane w twórczość m.in. Stanisława Brzozowskiego, Czesława Miłosza, Witolda Gombrowicza...

Czytaj dalej »

Dariusz Nowacki
Ukosem. Szkice o prozie.
Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych Katowice 2013.

Ukosem, czyli jak? Na pewno nie z niechęcią, nieprzyjaźnie, co podsuwa frazeologizm „patrzeć/zerkać ukosem”, raczej ukośnie w stosunku do czegoś, po przekątnej.

Czytaj dalej »

Barbara Gutkowska
Wyzwania i wyznania. Od Andrzeja Trzebińskiego do Sławomira Mrożka.
Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek. Katowice 2013.

Książka opisuje utwory autobiograficzne, w których na oczach czytelnika wyłania się twórcze „ja”, projekt autorskiej tożsamości, będący osobistą odpowiedzią pisarzy na wyzwania, jakie stawia przed nimi...

Czytaj dalej »

Marian Kisiel
Ruiny istnienia. Szkice o poetach mniej obecnych.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2013.

Ruiny istnienia gromadzą artykuły o siedmiu poetach polskich XX wieku (Józef Wittlin, Emil Zegadłowicz, Julian Przyboś, Tadeusz Sułkowski, Wilhelm Szewczyk, Bogdan Czaykowski, Andrzej K. Waśkiewicz).

Czytaj dalej »

Magdalena Bąk
Twórczy lęk Słowackiego. Antagonizm wieszczów po latach.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013.

Jednym z najatrakcyjniejszych, bo poruszających nie tylko historyków literatury, ale też zbiorową wyobraźnię Polaków, zagadnień dotyczących literatury i kultury romantycznej...

Czytaj dalej »

Miłosz Piotrowiak
Idylla/testament. Wiersze przebrane. Testament/idylla. Wiersze przybrane.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013.

W ramach projektu Idylle i testamenty. Wiersze przybrane. Testament/idylla. Wiersze przybrane Czytelnik znajdzie szkice o poezji Zuzanny Ginczanki, Jana Lechonia, Czesława Miłosza, Piotra Sommera, Jerzego Ficowskiego, Jarosława Iwaszkiewicza oraz Zbigniewa Herberta.

Czytaj dalej »

Jacek Kwosek
Kategoria miłosierdzia w kazaniach księdza Piotra Skargi.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013.

Praca Kategoria miłosierdzia w kazaniach księdza Piotra Skargi jest analizą tekstów ks. Skargi dotyczących miłosierdzia i niektórych toposów związanych z miłosierdziem, jakie odnaleźć można...

Czytaj dalej »

Elżbieta Dutka
Zapisywanie miejsca. Szkice o Śląsku w literaturze przełomu wieków XX i XXI.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2011.

W pracy zebrano szkice poświęcone wybranym utworom literackim, w których obecna jest problematyka śląska. Poza tak znanymi książkami, jak Piąta strona świata Kazimierza Kutza...

Czytaj dalej »

Jan Piotrowiak
Namysł i emocje. Studia i szkice o doświadczeniu poetyckim Haliny Poświatowskiej.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2011.

Prezentowana publikacja to zbiór szkiców i studiów dotyczących doświadczenia poetyckiego Haliny Poświatowskiej, w którym nadrzędne miejsce zajmują kategorie namysłu i emocji jako przejawów reakcji na świat człowieka próbującego ów świat uporządkować.

Czytaj dalej »

Paweł Majerski
Hybrydy. O „młodej poezji” z lat sześćdziesiątych.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2011.

Autora książki interesuje dekada młodych polskich poetów – uwzględnienie pytań o konsekwencje pierwszych wyborów estetycznych, ale i politycznych. Do tych zagadnień warto dziś powrócić: ideowych i ideologicznych deklaracji (w tym przypadku przede wszystkim...

Czytaj dalej »

Ryszard Koziołek
Znakowanie trawy albo praktyki filologii.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2011.

Książka jest zbiorem esejów poświęconych twórcom literatury XX wieku takim, jak: Boy, Brzozowski, Konopnicka, Leśmian czy Tuwim. Autor przedstawia w nich nowe interpretacje starych utworów (m.in. „Katarynki”, „Naszej szkapy”, „W pustyni i w puszczy”, „A...B...C...”).

Czytaj dalej »

Joanna Kisiel
Tropy samotności. O doświadczeniu egzystencji w poezji.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2011.

„Związków poezji z samotnością nie sposób ograniczyć do tropienia tematu, do sposobów wyrażania samotności jako sytuacji egzystencjalnej ani do refleksji nad jej istotą i sensem.” – pisze Joanna Kisiel. I, jak zastrzega...

Czytaj dalej »

Marta Cuber
Trofea wyobraźni. O prozie Leo Lipskiego.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2011.

Prezentowana publikacja to książka monograficzna w całości poświęcona dorobkowi jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku. Autorka ujęła w niej również elementy jego biografii...

Czytaj dalej »

Jacek Leszczyna
Natura, historia, egzystencja. W poszukiwaniu romantycznego uniwersum.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2011.

Prezentowana publikacja to zbiór rozpraw, będących efektem wieloletnich studiów nad poezją polskiego romantyzmu.Składają się na nią wybrane teksty drukowane już na łamach czasopism lub książek zbiorowych...

Czytaj dalej »

Tomasz Kaliściak
Katastrofy odmieńców.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2011.

Książka Tomasza Kaliściaka wpisuje się w nurt badań naukowych nad homoseksualnością czy szerzej: odmiennością seksualną w literaturze. Jest to zbiór studiów interpretacyjnych poświęconych twórczości...

Czytaj dalej »

Krystyna Kłosińska
Feministyczna krytyka literacka.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2011.

Książka Feministyczna krytyka literacka prezentuje mapę anglo-amerykańskich i francuskich tekstów krytyczek spod znaku écriture féminine (obierając za punkt wyjściowy wydaną w 1970 roku rozprawę Kate Millett...

Czytaj dalej »

Agnieszka Nęcka
Cielesne o(d)słony. Dyskursy erotyczne w polskiej prozie po 1989 roku.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2011.

Rzeczy nienasycone, Cud w Esfahanie, Straszne dni Andrzeja Czcibora-Piotrowskiego, Antologia twórczości p. Cezarego K. Kędera oraz Szkice do obrazu batalistycznego Adama Ubertowskiego...

Czytaj dalej »

Zdzisław Marcinów
Bohater obok świata. O poezji i prozie Ireneusza Iredyńskiego.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2011.

Ireneusz Iredyński (1939–1985) debiutował jako poeta w latach antystalinowskiej odwilży, był znaczącym przedstawicielem kręgu pisma „Współczesność”. Na początku lat sześćdziesiątych głośny był jego...

Czytaj dalej »

Marian Kisiel
Ananke i Polska. O liryce Zdzisława Stroińskiego.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2010.

Prezentowana książka to studium poświęcone interpretacji liryki Zdzisława Stroińskiego, który razem z Krzysztofem Kamilem Baczyńskim, Tadeuszem Gajcym i Andrzejem Trzebińskim...

Czytaj dalej »

Lucyna Nawarecka
Mistyczny sens mitu w „Królu-Duchu” Juliusza Słowackiego.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2010.

Prezentowana publikacja jest próbą interpretacji Króla-Ducha Juliusza Słowackiego. Autorka w centrum uwagi stawia fascynujące romantyków symbole i obrazy mityczne, które Słowacki potraktował...

Czytaj dalej »

Red. M. Bąk, J. Leszczyna.
Romantyczne przemowy i przedmowy.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2010.

Niniejszą publikację tworzą szkice skoncentrowane wokół tematyki romantycznych przemów. Ich autorzy pochodzą z różnych ośrodków badawczych kraju i reprezentują różne szkoły literaturoznawcze...

Czytaj dalej »

Red. Romuald Cudak.
Literatura polska w świecie. T. 3. Obecności.
Wydawnictwo Gnome. Uniwersytet Śląski. Katowice 2010.

Literatura nie istnieje inaczej jak wśród czytelników. Dlatego też za jeden z najistotniejszych obszarów badań nad literaturą należałoby uznać jej recepcję.

Czytaj dalej »

Red. D. Nowacki, K. Uniłowski.
Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989–2009. Cz. 1: Życie literackie po roku 1989.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2010.

Zapis wystąpień z ogólnopolskiej konferencji naukowej Życie literackie po roku 1989, zorganizowanej przez Uniwersytet Śląski w listopadzie 2007 roku. Katowickie spotkanie otwarło cykl konferencji o wspólnej nazwi...

Czytaj dalej »

Red. J. Olejniczak, A. Szawerna-Dyrszka.
Na boku. T. 2. Pisarze teoretykami literatury?...
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2010.

Drugi tom publikacji skupiającej uwagę czytelnika na kwestiach sytuowanych „na boku” badawczych rozważań. Zbiór szkiców opartych na problemie obecności refleksji teoretycznej w tekstach literackich.

Czytaj dalej »

Beata Mytych-Forajter
Czułe punkty Grochowiaka. Szkice i interpretacje.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2010.

Książka składa się z dziewięciu tekstów o charakterze szkicowo-interpretacyjnym. Każdy z nich traktuje o nieco innym aspekcie tytułowej „czułości”.

Czytaj dalej »

Joanna Dembińska-Pawelec
"Poezja jest sztuką rytmu." O świadomości rytmu w poezji polskiej XX wieku (Miłosz – Rymkiewicz – Barańczak).
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2010.


Książka w przekrojowy sposób ukazuje zagadnienie świadomości rytmu w poezji. Rytm jest tu pojmowany jako kategoria z zakresu poetyki tekstu...

Czytaj dalej »

Maciej Tramer
Brudnopis in blanco. Rzecz o poezji Władysława Broniewskiego.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2010.

Chociaż nieraz do tej wiedzy się odwoła, książka Macieja Tramera nie „odkryje” po raz kolejny długo skrywanych przez oficjalną peerelowską krytykę faktów dotyczących legionowej przeszłości...

Czytaj dalej »

Pod red. Jana Jakóbczyka [i innych].
Alfabet Paszka. Berent, stylistyka (i okolice), Żeromski.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2010.

Prezentowana książka to wyraz szacunku i wdzięczności, którą znanemu i cenionemu badaczowi literatury – Jerzemu Paszkowi postanowili zadedykować jego współpracownicy i przyjaciele.

Czytaj dalej »

Maria Barłowska
Swada i milczenie. Zbiory oratorskie XVII i XVIII wieku – prolegomena filologiczne.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2010.

Książka jest pierwszą próbą całościowego spojrzenia na tradycję oratorską zachowaną w rękopisach XVII-poł.XVIII wieku, dokonaną na podstawie badań źródłowych...

Czytaj dalej »

Jan Jakóbczyk
Późne tropy Młodej Polski (1914−1939).
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2009.

Książka jest efektem przekonania, że dotychczasowe syntezy historycznoliterackie dwudziestolecia międzywojennego w niedostatecznym stopniu respektują udział pisarzy młodopolskich...

Czytaj dalej »

Joanna Kisiel
Imiona lęku. Szkice o poetach i wierszach.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2009.

„Pisaniu tej książki – jak twierdzi Joanna Kisiel – będącej zaledwie zbiorem szkiców o poetach i wierszach, nie towarzyszyło pytanie o sposoby literackich rejestracji stanów lękowych

Czytaj dalej »

Ryszard Koziołek
Ciała Sienkiewicza.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2009.

Książka jest opowieścią o przemocy i erotyzmie w pisarstwie Henryka Sienkiewicza. Autor wydobywa spod konwencji przygodowej jego powieściowych fabuł grozę okrucieństwa oraz perwersyjny erotyzm

Czytaj dalej »

Zdzisława Mokranowska
Młodość i starość. Studia o twórczości Jarosława Iwaszkiewicza.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2009.

W książce zebrano dziesięć szkiców poświęconych wczesnej i późnej twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Zarówno w młodzieńczych, nieco zapomnianych i rzadko analizowanych przez badaczy...

Czytaj dalej »

Józef Olejniczak
Powroty w śmierć.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2009.

Książka zawiera eseje o motywie śmierci w literaturze oraz o relacjach ze śmierci pisarzy. Przez pryzmat „tanatologiczny” autor ujmuje późną twórczość Brunona Schulza, Aleksandra Wata, Józefa Wittlina...

Czytaj dalej »

Miłosz Piotrowiak
„Kto ten pejzaż zimą niewydarzoną zatruł?” Tropy egzystencji w liryce Jerzego Kamila Weintrauba.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2009.


Dominantą naukowych dociekań autora pracy w poezji Jerzego Kamila Weintrauba są egzystencjalne tropy persony lirycznej wrzuconej...

Czytaj dalej »

Janusz Ryba
Oświeceniowe tutti frutti. Maskarady – Konwersacja – Literatura.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2009.

Oświeceniowe tutti frutti jest zbiorem dwunastu szkiców. Teksty odznaczają się różnorodnością: od zjawisk obyczajowych (Incognito oświeconych) przez zagadnienia życia literackiego („Bons mots” w świetle konwersacji...

Czytaj dalej »

Lucjan Wolanowski (1920–2006).
Wokół reportażu podróżniczego. T. 3. Studia – szkice – materiały.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2009.

Kolejny tom ukazującej się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego serii został poświęcony znakomitemu podróżnikowi i reportażyście – Panu Lucjanowi Wolanowskiemu.

Czytaj dalej »