Konferencje naukowe

kawałek głowy mężczyzny, który ma wkurzone oczy i czerwoną czapkę na głowieSztuka rewolucyjna

Termin: 10-11 maja 2018 roku

Miejsce: sala Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach

Opis: Wierząc, że wciąż istnieje paląca potrzeba dyskusji i rozważań nad sztuką rewolucyjną, organizatorzy konferencji chcą przyjrzeć się bliżej temu zjawisku we wszystkich jego aspektach. W centrum uwagi badawczej znaleźć się mogą zarówno teksty kultury, które wpisują się w obszary sztuki rewolucyjnej, porewolucyjnej, jak i te krytyczne, które zawsze towarzyszą okresom przewrotu. Organizatorom szczególnie zależy na odkłamaniu obrazu artystów rewolucyjnych jako wulgarnych agitatorów i piewców autorytaryzmu – karierowiczów cynicznie wykorzystujących koniunkturę lub naiwnych idealistów uwiedzionych przez zbrodniczy system.


Witold Gombrowicz. Fot. z culture.plPrzed i po. Witold Gombrowicz

Termin: 12-13 września

Miejsce: „Łaźnia Łańcuszkowa” w Zabrzu

Opis: Konferencja zostanie poświęcona Witoldowi Gombrowiczowi – jednemu z polskich pisarzy, którego dzieła, biografia, legenda obrosły niebywałą liczbą opracowań naukowych, krytycznych, popularyzatorskich, biograficznych itd. Nurtują w gruncie rzeczy dwa pytania: 1. Skąd wziął się Gombrowicz? 2. Jak jego dzieło jest obecne oraz jak funkcjonuje w polskiej i europejskiej kulturze po śmierci pisarza? Pytanie trzecie – pewnie najtrudniej na nie odpowiedzieć – dotyczy przyczyn niewysłuchania lekcji Gombrowicza dotyczącej polskości, patriotyzmu, historii, tradycji. 


grafika promująca konferencję "Biopolityka męskości" przedstawiająca fragment DNA Biopolityka męskości

Termin: 19–21 września

Miejsce: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka 

Organizatorzy: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego

Opis: Narodziny biopolityki, które zdaniem Michela Foucault należy datować na przełomie XVIII i XIX wieku, stawiają kwestię męskości, jeśli nie w centrum zainteresowania myśli filozoficznej XX i XXI wieku, to na jego produktywnych obrzeżach. Troska, którą interwencje biopolityczne roztoczyły wokół życia człowieka, koncentrowała się w dużej mierze na zadaniach, które przypisywały mężczyznom konieczność kształtowania i obrony męskiej tożsamości, zdolnej przeciwstawić się rozmaitym zagrożeniom (wewnętrznym i zewnętrznym). Obowiązek dbania o zdrowie, konieczność doskonalenia ciała oraz dbanie o rozwój umysłowy i osobisty poprzez cały system urządzeń biopolitycznych, takich jak: higienizacja, aktywność fizyczna (gimnastyka, sport, przygotowanie wojskowe), edukacja, zachęta do działalności społecznej i politycznej, zaangażowanie w szeroko pojmowaną obronność (immunizację), miały przyczynić się do udoskonalenia ducha męskości, przy jednoczesnym zaangażowaniu go w interes polityki państwowej, ekonomii kapitalistycznej oraz ideologii narodowej, rasowej czy klasowej. W tym kontekście kłopotliwy wydaje się również udział pierwiastka męskiego w procesie przekształcania dyrektyw biopolitycznych w śmiercionośny aparat tanatopolityki (zagłada, Holocaust, terroryzm). Innymi słowy, organizatorzy chcieliby spojrzeć na kwestię męskości, przemieszczając optykę z dyskursów genderowych, ukształtowanych w dziedzinie gender studies czy masculinity studies, w obszar zagadnień biopolitycznych. Celem nadrzędnym konferencji będzie zastanowienie się nad tym, w jaki sposób biopolityczne dyrektywy wpływały na sposób „produkowania” męskości na przestrzeni ostatnich stuleci.

Accessibility