Konkurs na najlepszą pracę magisterską INoLP

Regulamin konkursu na literaturoznawczą pracę magisterską
w Instytucie nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego

Art. 1

Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego kierując się wolą uznania i chęcią promocji osiągnięć studentów filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego ogłasza III edycję konkursu na literaturoznawczą pracę magisterską.

Art. 2

  1. Do konkursu mogą być zgłoszone prace magisterskie przygotowane i obronione w roku akademickim 2017/2018 w ramach kierunku filologia polska prowadzonych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.
  2. Do konkursu mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie prace, które uzyskały ocenę bardzo dobrą lub celującą.

Art. 3

  1. Pracę magisterską do konkursu zgłasza promotor w porozumieniu z autorem pracy magisterskiej.
  2. Zgłoszenie w formie pisemnej powinno być zaopatrzone w podpis autora.
  3. Zgłoszenie w wersji papierowej należy złożyć w sekretariacie Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego.
  4. Pracę oraz recenzje w wersji elektronicznej (w postaci wygenerowanej przez system Archiwum Prac Dyplomowych) autor przesyła na adres polonistyka@us.edu.pl do dnia 30 grudnia 2018 r.

Art. 4

Prace magisterskie niespełniające kryteriów określonych w Art. 2 i 3 nie będą oceniane

Art. 5

Oceny prac magisterskich dokona komisja  wyłoniona spośród pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale Filologicznym UŚ

Art. 6

  1. Komisja obraduje w trybie przez siebie ustalonym
  2. Do zadań komisji należy:

– Komisja wskazuje najlepszą pracę literaturoznawczą oraz zgłasza do wyróżnienia dowolną liczbę prac magisterskich.

– Komisja może wyróżnić dowolną liczbę prac nie wskazując najlepszej pracy magisterskiej.

– Komisja może wskazać dwie najlepsze prace magisterskie.

– Komisja przekazuje protokół z posiedzenia wraz z listą rankingową.

Art. 7

Praca uznana za najlepszą zostaje skierowana do opracowania redakcyjnego i składu, a następnie opublikowana w wersji cyfrowej na stronie Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego (inolp.us.edu.pl). 

Art. 8

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na pierwszym posiedzeniu rady instytutu w 2019 r. oraz opublikowane na stronach internetowych instytutu.

Accessibility