Specjalności

uśmiechnięty student udzielający wywiadu rudowłosej dziennikarce. Oboje siedzą przed budynkiem Wydziału Filologicznego w Katowicach. dziennikarstwo i komunikacja kulturowa

Dziennikarstwo i komunikacja kulturowa to specjalizacja zapewniająca wiedzę i kompetencje w zakresie dziennikarstwa o charakterze kulturowym. Studenci zapoznają się z różnymi formami i gatunkami dziennikarskimi (od najprostszych, np. notatka prasowa, do tak złożonych, jak szkic krytyczny) i ich rozlicznymi rynkowo-medialnymi uwarunkowaniami. Wynikają one m.in. z odmiennych adresów odbiorczych i specyfiki poszczególnych mediów (prasa wysokonakładowa i specjalistyczna, radio, telewizja, internet). Kształtowanie nowoczesnego warsztatu dziennikarskiego obejmuje również doskonalenie umiejętności w zakresie retoryki dziennikarskiej, podstaw erystyki, zasad redakcji i edycji tekstu oraz wiedzę i kompetencję związane z nowymi gatunkami dziennikarskimi (specyficznymi dla internetu i multimediów).

Na zajęciach student będzie mógł uzyskać niezbędne współczesnemu dziennikarzowi kompetencje w zakresie komunikacji społecznej i kulturowej, pozna zasady public relations i wymagania związane z rolą rzecznika prasowego, a także nauczy się badać rynkowe i instytucjonalne uwarunkowania kultury współczesnej, także te związane z przemysłem kulturowym i różnymi formami obecności kultury popularnej.

Głównym celem jest to, aby absolwenci tej specjalizacji potrafili analizować i opisywać zmiany świadomości kulturowej, będące rezultatem ekspansji nowych technologii, związane z nowymi obiegami kultury, z przemianami społeczno-ekonomicznymi, i odnosić je do kontekstów artystycznych i filozoficzno-antropologicznych — dotyczy to zarówno zmian zachodzących w skali regionu, jak w makroskali (zjawiska o charakterze globalnym). Szczególnie interesujące wydaje się w tym kontekście nowe miejsce i rola literatury i sztuki w systemie kultury.

Tak różnorodne kompetencje będą kształtowane z jednej strony na zajęciach teoretycznych, o nastawieniu ogólnokulturowym, z drugiej dzięki ćwiczeniom specjalistycznym, prowadzonym metodami warsztatowymi.


na pierwszym planie widać nowoczesny aparat fotograficzny, na drugim rozmyte kształty kilku ekranów telewizyjnychdyskurs publiczny

Wybierający tę specjalność, studenci zdobywają wiedzę z zakresu retoryki, komunikacji promocyjnej oraz reklamy. Studenci gromadzą informacje o gatunkach dziennikarskich, dowiadują się o wpływie mediów komunikacyjnych (również elektronicznych) na kulturę współczesną. Poznają też techniki przygotowywania wystąpień publicznych czy kampanii reklamowych. Uczestnictwo w zajęciach pozwala wykształcić u studentów umiejętności stylistycznej analizy gotowych tekstów medialnych (od prasy po internet) oraz nauczyć tworzyć wypowiedzi przynależne do domeny wystąpień publicznych.


ręka mężczyzny, który kartkuje książkę,obok leży niebieski długopis i dwie zamknięte książkiedytorstwo i redakcja tekstu

Przygotowanie studenta do pracy edytora, tekstologa i redaktora tekstu − to główne cele edukacyjne specjalności. Student poznaje reguły redagowania publikacji różnego charakteru i typu (zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej). Znaczącą pozycję w programie studiów zajmuje nauczanie: redakcji stylistycznej i technicznej, komputerowego składu, podstaw typografii czy wybranych zagadnień prawa autorskiego. Ponadto studenci zdobywają wiedzę z zakresu dziejów książki oraz zapoznają się z programami komputerowymi do edycji tekstu oraz składu.


siedząca w lesie z otwartą książką dziewczyna, której widać fragment pleców i ręceliteraturoznawstwo

Oferta studiowania tej specjalności skierowana jest dla osób ponadprzeciętnie zainteresowanych literaturą. Zajęcia mają przygotowywać aktywnych uczestników życia literackiego w różnych jego obszarach, akademickim i pozaakademickim: krytyków, badaczy, twórców. Program łączy niezbędną porcje wiedzy polonistycznej z przedmiotami znacznie poszerzającymi konteksty niezbędne dla rozumienia „świata tekstów”.  Duży nacisk położony jest również na rozpoznanie najnowszych zjawisk literackich.


sala wykładowa, studenci siedzą w ławkach, a nauczycielka stoi i trzyma w ręce książkę, z której czytanauczycielska

Specjalność nauczycielska przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela polonisty. Daje uprawnienia do uczenia na poziomie szkoły podstawowej zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej określającym standardy kształcenia nauczycieli (uprawnienia do nauczania na poziomie szkół ponadpodstawowych student nabywa podczas studiów II stopnia). Program specjalności obejmuje przedmioty przygotowujące tj. psychologia, pedagogika i podstawy dydaktyki, dydaktyka przedmiotowa (dydaktykę języka polskiego i dydaktykę literatury polskiej). Ponadto student  w ramach specjalności uczęszcza m. in. na zajęcia z logopedii, emisji głosu, literatury dla dzieci i młodzieży.

Accessibility