Bożena Mazurek

 Bożena Mazurek

 

Dr hab. prof. UŚ Bożena Mazurek
pokój: 417
tel. (32) 200 94 03
adres e-mail: pytia1@wp.pl

 Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Problem panegiryzmu w dedykacjach literackich okresu oświecenia, 1984. 
Doktorat
Literacka rama wydawnicza dzieł Franciszka Dionizego Kniaźnina (na tle porównawczym), 1992. 
Habilitacja
Na ziemskich i niebieskich szlakach. Studia o poezji Franciszka Zabłockiego i Franciszka Dionizego Kniaźnina, 2009. 

Najważniejsze publikacje: 

Książki i rozprawy:

 • Literacka rama wydawnicza dzieł Franciszka Dionizego Kniaźnina (na tle porównawczym). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1993.
 • Stanisław August jako adresat tekstów dedykacyjnych. „Wiek Oświecenia” 1998, t. 13.
 • Leksykon przypomnień. Słownik literatury polskiego oświecenia. Ex Libris. Warszawa 2002.
 • Glosa do recepcji „Zwierciadła” Mikołaja Reja (XVI–XVIII w.). W: Mikołaj Rej – w pięćsetlecie urodzin. Cz. 2: Interpretacje, recepcja. Red. J. Okoń przy współpracy M. Bauera, M. Kurana i M. Mieszek. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2005.
 • Na ziemskich i niebieskich szlakach. Studia o poezji Franciszka Zabłockiego i Franciszka Dionizego Kniaźnina. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2008.
 • Czytanie poetów polskiego oświecenia. Franciszek Dionizy Kniaźnin. Wyd. B. Mazurkowa, T. Chachulski, Instytut Badań Literackich PAN. Warszawa 2010.
 • Dzień ślubny i wieczór weselny w poezji doby stanisławowskiej. Rekonesans. „Napis” 2010, t. 16.
 • Weksle prawdy i nieprawdy. Studia literackie o książce oświeceniowej. Instytut Badań Literackich PAN. Warszawa 2011.
 • Wiersze imieninowe poetów z drugiej połowy XVIII wieku. Wstęp, wybór tekstów i opracowanie B. Wolska, B. Mazurkowa, T. Chachulski. Instytut Badań Literackich PAN. Warszawa 2011.
 • Motta w drukach oświeceniowych jako źródło do badań recepcji antyku w dawnej Polsce. Rekonesans. W: Antyk oświeconych. Studia i rozprawy o miejscu starożytności w kulturze polskiej. Red. T. Chachulski, Instytut Badań Literackich PAN. Warszawa 2012.
 • Problemy i przejawy panegiryzmu w poezji okolicznościowej drugiej połowy XVIII wieku. W: Panegiryk jako element życia literackiego doby staropolskiej i oświeceniowej. Red. M. Sulejewicz-Nowicka, Z. Gruszka. Ze wstępem M. Wichowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2013.
 • O listach do autorów w dziełach pisarzy oświeceniowych. W: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 3: Stulecia XV–XX. Perspektywa historycznoliteracka. Red. P. Borek, M. Olma. Collegium Columbinum. Kraków 2013.
 • Okoliczności oraz wydarzenia życia prywatnego i publicznego w poetyckiej dokumentacji „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”. W: Poezja okolicznościowa w Polsce w latach 1730-1830. Red. M. Nalepa, G. Trościński i R. Maryś. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów 2014.
 • O humorach, chimerach i „niecierpiętliwości” w moralnych zaleceniach i przestrogach oświeceniowych literatów. W: Publiczne, prywatne, intymne w kulturze XVIII wieku. Red. T. Kostkiewiczowa. Wydawnictwo DiG. Warszawa 2014.

Redakcje:

 • Czytanie Kniaźnina. Red. B. Mazurkowa, T. Chachulski. Instytut Badań Literackich PAN. Warszawa 2010.
 • Wiek XVIII (nie tylko) w szkole. Literatura – historia – kultura – sztuka. Red. B. Mazurkowa z udziałem M. Marcinkowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013.
 • Codzienność i niecodzienność oświeconych. Cz. 1: Przyjemności, pasje i upodobania. Red. B. Mazurkowa z udziałem M. Marcinkowskiej i S.P. Dąbrowskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013.
 • Codzienność i niecodzienność oświeconych. Cz. 2: W rezydencji, w podróży i na scenie publicznej. Red. B. Mazurkowa z udziałem M. Marcinkowskiej i S.P. Dąbrowskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013.
 • Czytanie Krasickiego. Red. T. Kostkiewiczowa, R. Doktór i B. Mazurkowa. Instytut Badań Literackich PAN. Warszawa 2014.

Udział w grantach i projektach badawczych:

 • indywidualny projekt badawczy pt. Literacki oraz edytorski aspekt wypowiedzi ramowych w drukach polskich doby oświecenia (grant KBN – 1 P102 022 04, w latach 1993-1996),
 • indywidualny projekt badawczy pt. Twórczość poetycka Franciszka Zabłockiego (grant KBN Nr 5 H01C 034 20, w latach 2001-2004),
 • główny wykonawca tematu: Motta, inskrypcje i cytacje w drukach doby oświecenia jako źródło do badań recepcji antyku w Polsce w kierowanym przez Tomasza Chachulskiego (IBL PAN) projekcie badawczym pt. Antyk oświeconych (grant MNiSW Nr N N103 156537, w latach 2009-2012).
 • wykonawca tematu: Edycja „Erotyków” Franciszka Dionizego Kniaźnina w kierowanym przez Tomasza Chachulskiego (IBL PAN) zespołowym projekcie badawczym NPRH pt. Biblioteka Pisarzy Staropolskich, Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia” kontynuacja serii wydawniczej i poszukiwanie nowych modeli edycji naukowej (Nr 11H 12 0114 81, w latach 2012-2017),
 • kierownik zespołowego projektu badawczego NPRH: Czytanie poetów polskiego oświecenia. Krasicki – Naruszewicz – Trembecki – Karpiński (Nr 0091/NPRH2/H11/81/2013, w latach 2013-2018). www.czytaniepoetow.us.edu.pl.

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • Komisja Historycznoliteracka PAN, Oddział Katowice,
 • Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym – członek zwyczajny; członek Komisji Rewizyjnej (2012-2016).

Nagrody i wyróżnienia:

 • nagroda indywidualna JM Rektora UŚ III stopnia za działalność dydaktyczno-wychowawcze (1986),
 • nagroda indywidualna JM Rektora UŚ II stopnia za osiągnięcia naukowe (1992, 1995, 2008),
 • nagroda indywidualna JM Rektora UŚ II stopnia za działalność organizacyjną i osiągnięcia naukowe (2003, 2004),
 • nagroda indywidualna JM Rektora UŚ II stopnia za osiągnięcia naukowe (2012),
 • nagroda indywidualna JM Rektora UŚ III stopnia za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne (2013).

 

Accessibility