Maria Barłowska

Maria Barłowska

Dr hab. Maria Zofia Barłowska
pokój: 417
tel.: (32) 200 94 03 
adres e-mail: marbar55@wp.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Postać Widzenie postaci Bohdana Chmielnickiego w pamiętnikarstwie staropolskim lat 1648-1657, 1991. 
Doktorat
Jerzy Ossoliński – postać literatury polskiej. Orator i bohater legendy, 1998. 
Habilitacja
Swada i milczenie. Zbiory oratorskie XVII-XVIII w.- prolegomena filologiczne, 2010. 

Najważniejsze publikacje:

Książki:

 • Jerzy Ossoliński. Orator polskiego baroku. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2000, ss. 264.
 • „Na swady sarmackiej placu”. O kulturze oratorskiej wieku XVII. Wydawnictwo Schumacher. Kielce 2001, ss. 110 [popul.].
 • Jakub Sobieski pamięci wielkiego kawalera, Bartłomieja Nowodworskiego wraz z tekstem mowy J. Sobieskiego „Rzecz na pogrzebie wielkiego kawalera”. Wydawnictwo Uniwersytetu
  Szczecińskiego. Szczecin 2006, ss. 128.
 • Ossoliński, Moskorzowski, Sarbiewski – mowy pogrzebowe. Teksty w dialogu. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2008, ss. 180.
 • Swada i milczenie. Zbiory oratorskie XVII-XVIII wieku – prolegomena filologiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2010, ss. 350.
 • „Nasz Kochanowski”. Studia z recepcji poety w wieku XVII. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2014, ss. 150.
 • Mateusz Bambus: Wizerunk szlachcica prawdziwego w kazaniu na pogrzebie Andrzeja Boboli. Oprac. M. Barłowska. Warszawa 2016, ss. 103 [Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej t. XXVII].

Prace redakcyjne:

 • Sarmackie theatrum. T. 2. Idee i rzeczywistość. Red. R. Ocieczek przy współ. M. Barłowskiej. Katowice 2001.
 • Retoryka. Red. M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca, P. Wilczek. PWN. Warszawa 2008.
 • Ćwiczenia z retoryki. Red. M. Barłowska. A. Budzyńska-Daca, M. Załęska. PWN. Warszawa 2010.
 • Sarmackie theatrum V. Między księgami. Red. M. Barłowska, M. Walińska. Wydawnictwo UŚ. Katowice 2012.

Rozprawy i artykuły (wybór):

 • Żądza pisania. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2013, nr 2.
 • Ekscytarz Chodkiewicza w „Wojnie chocimskiej” Wacława Potockiego. Powinowactwa literackie i rzeczywiste. „Barok” 2001, nr 1, s. 77-93.
 • W poszukiwaniu adresata. O przypadkach szczególnych. W: Dedykacja w książce dawnej i współczesnej. Red. R. Ocieczek przy współ. A. Sitkowej. Katowice 2006, s. 34-50.
 • Jakub Sobieski czy Jakub Szczawiński autorem mowy na pogrzebie Andrzeja Boboli?. „Pamiętnik Literacki” 2007 z. 4, s. 155-165.
 • Z „życia” argumentów a fortiori. Próba retorycznej analizy toposu. „Civitas Mentis”. T.2. Red. Z. Kadłubek i T. Sławek. Katowice 2007, s. 265-282.
 • Wzorce rodzime w oratorstwie XVII wieku – poszukiwania. W: „Wszystko to najdzie, co wy macie w głowie.” Świat prozy staropolskiej. Red. E. Lasocińska, A. Czechowicz. „Studia Staropolskie. Series Nova”, t. 18, Warszawa 2008, s. 196-213.
 • Amplifikacja retoryczna. W: Retoryka. Red. M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca, P. Wilczek. Warszawa 2008, s. 98-115.
 • Czy Hieronim Moskorzowski był poetą?. „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 2008, t. LII, s. 85-116.
 • Wilno jako Rzym, czyli nieznany list Stanisława Rakowskiego do Andrzeja Trzebickiego. „Terminus” 2009, z.1-2.
 • Nad korespondencją Stanisława Rakowskiego. W: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. I: XV-XVII w. Red. P. Borek, M. Olma. Kraków 2010, s. 293-308.
 • Poeta o poetach – anonimowy cykl poetycki z początku XVII wieku. „Barok” 2010, nr 2, s. 163-174.
 • „Bo przystoi, by dzielne tak wieziono ciała”. Mowy przy wyprowadzeniu ciała rycerza z obozu. „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2010-2011, t.7, s. 57-69.
 • Głosy zwycięzców i nieprzyjacielskie chorągwie – oratorski fragment rycerskiej tradycji. W: Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej. Red. W. Pawlak i M. Piskała. „Studia Staropolskie. Series Nova”, t. 30, Warszawa 2011, s. 357-372.
 • Oracja na weselu Franciszka Gałeckiego, kuchmistrza koronnego, i Rozalii Dzieduszyckiej (1683). „Barok” 2013, nr 1, s. 189-204 [współautor: M. Trębska].
 • „Marcinowa powieść”- głos oddany. W: Dobrym towarzyszom gwoli. Studia o „Foriceniach” i „Fraszkach” Jana Kochanowskiego. Red. R. Krzywy i R. Rusnak. Warszawa 2014, s. 209-223.
 • Przypis do walety miłosnej. W: Wiązanie sobótkowe. Studia o Janie Kochanowskim. Red. E. Lasocińska, W. Pawlak. „Studia Staropolskie Series Nova”. Warszawa 2015, t. XLIII, s. 369-378.
 • Listowny żart Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. W: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 5: Stulecia XVI-XIX. Nowa perspektywa historycznoliteracka. Red. P. Borek, M. Olma. Kraków 21025, s. 109-122.
 • „Pieśni mięsopustne” Jana Stoińskiego – powrót. „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 2016, t. LX, s. 11-28.

Udział w grantach i projektach badawczych:

 • kierownik grantu indywidualnego: Staropolskie oratorstwo w rękopisach XVII-poł. XVIII w. latach 2005-2008,
 • udział w grancie: IBL PAN , kierownik: prof. dr hab. Tpmasza Chachulski <> i <> – kontynuacja serii wydawniczej i poszukiwanie nowych modeli edycji naukowej (grant 11H 12 011481),
 • udział w grancie: UW, kierownik: dr hab.: Roman Krzywy: <> – kontynuacja serii wydawniczej (grant 11 H 120 17181).

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • Komisja Historycznoliteracka PAN Oddział w Katowicach,
 • Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza,
 • Komitet Okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Sprawowane funkcje:

 • członek zespołu redakcyjnego „Śląskich Studiów Polonistycznych”,
 • członek zespołu redakcyjnego półrocznika „Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura”.

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora UŚ za działalność naukowo-badawczą (2002, 2008, 2012),
 • Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora UŚ za działalność naukowo-badawczą (2007),
 • Srebrna odznaka „Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego” (2007).

 

Accessibility