Mariola Jarczyk

 Mariola Jarczyk

 

Prof. dr hab. Mariola Jarczyk
pokój: 417A
tel.: (32) 200 94 03 
adres e-mail: mariolajarczyk22@gmail.com

 Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Zabawa z czytelnikiem jako element poetyki barokowej w wierszach Daniela Naborowskiego, 1984. 
Doktorat
Książka i literatura w kręgu mecenatu Radziwiłłów birżańskich. Z problematyki życia literackiego w pierwszej połowie XVII wieku, 1993. 
Habilitacja
„Papirowe materie” Piotra Kochlewskiego. O działalności pisarskiej sekretarza Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku, 2007. 
Profesura 
17. 02. 2015 rok

 

Najważniejsze publikacje:

Książki:

 • Książka i literatura w kręgu Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku. Katowice 1995, ss. 156.
 • Kultura epistolarna w kręgu Radziwiłłów birżańskich w XVII wieku. Kielce 1998, ss. 64.
 • „Papirowe materie” Piotra Kochlewskiego. O działalności pisarskiej sekretarza Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku. Katowice 2006, ss. 258.
 • Przy pogrzebach rzeczy i rytmy. Funeralia Radziwiłłowskie z XVII wieku. Katowice 2012, ss. 276.

Wybrane artykuły:

 • Listy Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Janusza Radziwiłła. „Terminus” 2010, z. 3-4, s. 225-229.
 • Christian Ambrosius Cochlevius – a Polish disciple of Jan Amos Comenius. „Acta Comeniana” 2010, nr 24, s. 99-113.
 • Czytelniczy obieg korespondencji staropolskiej. W: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 1: XV-XVII w. Red. P. Borek, M. Olma, Kraków 2011, s. 381-393.
 • Rękopiśmienne i drukowane dedykacje do „Biblii gdańskiej”. W: Sarmackie theatrum. T. 5: Między księgami. Red. M. Barłowska i M. Walińska. Katowice 2012, s. 123-140.
 • Kultura oratorska w kręgu Radziwiłłów birżańskich. Nieznane mowy Piotra Kochlewskiego i Salomona Rysińskiego. „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 2012, t. LVI, s. 115-134.

Udział w grantach i projektach badawczych:

 • Kultura literacka w środowisku Radziwiłłów birżańskich w I połowie XVII wieku. Własny projekt badawczy MNiSW realizowany w latach 1994-1997,
 • Mowy Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640). Z dziejów oratorstwa barokowego w Polsce. Własny projekt badawczy MNiSW (N N103 202135) realizowany w latach 2008-2010,
 • Kultura pierwszej Rzeczpospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości. Projekt Narodowego Centrum Rozwoju Humanistyki (11H 12 0250 81) – wykonawca. Projekt pod kier. prof. dr hab. Aliny Nowickiej Jeżowej realizowany w Uniwersytecie Warszawskim w latach 2012-2017,
 • Encyklopedia książki. Projekt Narodowego Centrum Rozwoju Humanistyki (11H 11 009580) – wykonawca. Projekt pod kier. prof. dr hab. Anny Migoń realizowany w Uniwersytecie Wrocławskim od 2012.

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • Komisja Historycznoliteracka PAN – Oddziału w Katowicach,
 • Polskie Towarzystwo Bibliologiczne,
 • Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza,
 • Komisja do Badań nad Reformacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Komisja Lituanistyczna przy Komitecie Nauk Historycznych PAN w Warszawie.

Sprawowane funkcje:

 • kierownik Zakładu Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki.

Nagrody i wyróżnienia:

 • nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukową (1996, 2007),
 • Brązowy Krzyż Zasługi (1998),
 • nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukową (2009).

 

Accessibility