Marzena Walińska

 

Marzena Walińska

 

Dr Marzena Walińska
pokój: 417
tel.: (32) 200 94 03 
adres e-mail: marzena.walinska@tlen.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
„Lyricorum libellus” i „Pieśni ksiąg dwoje” – analizy i propozycje, 1997. 
Doktorat
Mitologia w sielance staropolskiej, 2002. 

Najważniejsze publikacje:

Książki:

 • Mitologia w staropolskich cyklach sielankowych. Katowice 2003.
 • Słodki i okrutny. Wizerunek Kupidyna w literaturze staropolskiej. Katowice 2008.

Redakcje:

 • Sarmackie theatrum. T.3: Studia historycznoliterackie. Red. R. Ocieczek i M. Walińska. Katowice 2005.
 • Sarmackie theatrum. T. 5: Między księgami. Red. M. Barłowska i M. Walińska. Katowice 2012.

Artykuły (wybór):

 • Rej i mitologia. W: Mikołaj Rej w pięćsetlecie urodzin. Studia literaturoznawcze. Red. J. Sokolski, M. Cieński i A. Kochan. Wrocław 2007.
 • Kupidyn i Śmierć, czyli o pewnej niezwykłej przygodzie antycznego bożka w poezji staropolskiej opisanej. W: Sarmackie theatrum. T. 4: Studia historycznoliterackie. Red. R. Ocieczek i M. Jarczykowa. Katowice 2010.
 • Szyfr, kod i konwencja. Staropolskie sposoby „mówienia mitologią”. „Napis” 2011, seria XVII.
 • Kilka uwag o staropolskim liście poetyckim. W: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T.3: Stulecia XV-XIX. Perspektywa historycznoliteracka. Red. P. Borek, M. Olma. Collegium Columbinum. Kraków 2013.
 • Metamorfozy, Mitologiczne wizualizacje czasu, Rany miłosne, Śpiew pasterski i in. Hasła w: Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności. Red. W. Bolecki. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 2010-2014. http://sensualnosc.ibl.waw.pl.

Udział w grantach i projektach badawczych:

 • realizacja grantu promotorskiego KBN Sielanka polska XVI i XVII wieku wobec tradycji mitologicznej. Kierownik: prof. dr hab. Renarda Ocieczek (2000–2001),
 • udział w grancie Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności. Kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki. Nr NCBiR N R17 0005 06/2010 (2010-2014).

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • Komisja Historycznoliteracka PAN – Oddział w Katowicach.

Nagrody i wyróżnienia:

 • nagroda indywidualna III st. JM Rektora UŚ za działalność naukowo-badawczą (2005).
Accessibility