Beata Stuchlik-Surowiak

 Beata Stuchlik-Surowiak

Dr hab. Beata Stuchlik-Surowiak
pokój: 407
tel.: (32) 200 94 07
adres e-mail: beatis@poczta.fm

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Postać królowej Jadwigi w świetle XIV-wiecznych zabytków kultury, 1998.
Doktorat
Barokowe epitalamium śląskie. Kobieta, małżeństwo, rodzina, 2005.
Habilitacja
Obraz małżeństwa w „antyfeministycznych” utworach Bartosza Paprockiego na tle obyczajowych, religijnych oraz literackich zjawisk XVI i pierwszej połowy XVII wieku, 2017.

Najważniejsze publikacje:

Książki:

 • Obraz małżeństwa w „antyfeministycznych” utworach Bartosza Paprockiego na tle obyczajowych, religijnych oraz literackich zjawisk XVI i pierwszej połowy XVII wieku. Wydawnictwo UŚ. Katowice 2016, ss. 332.
 • Od Długosza do Internetu. Rzecz o królowej Jadwidze. Wydawnictwo WAM. Kraków 2013, ss. 145.
 • Barokowe epitalamium śląskie. Kobieta, małżeństwo, rodzina. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”. Katowice 2007, ss. 234.

Redakcje:

 • Ethos rycerski w kulturze. Tradycje i kontynuacje. T. 1: W kręgu średniowiecza. Red. T. Banaś-Korniak, B. Stuchlik-Surowiak. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2017, ss. 356.
 • Ethos rycerski w kulturze. Tradycje i kontynuacje. T. 2: Ethos sarmacki i jego tradycje. Red.  T. Banaś-Korniak, B. Stuchlik-Surowiak. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2017,  ss. 206.
 • Liber amicorum Professoris Ioannis Malicki. Red. D. Rott, P. Wilczek, przy współudziale B. Stuchlik-Surowiak. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2011, ss. 328.
 • Krzysztof Mikołaj Dorohostajski: Hippica, to jest o koniach księgi. Oprac. A. Radecki, D. Rott. W: Biblioteka Piśmiennictwa Wieków Dawnych. Redaktorzy naukowi serii: D. Rott, B. Stuchlik-Surowiak. Wydawnictwo Naukowe Unikat 2. Katowice 2015.

Artykuły (wybór):

 • Budowa cieszyńskiego Kościoła Jezusowego w świetle XVIII-wiecznych pieśni ludowych. W: Literatura a architektura. Red. J. Godlewicz-Adamiec, T. Szybisty.  Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Kraków-Warszawa 2017, s. 205-221.
 • Kopalnia i huta jako przestrzeń sacrum. Rzecz o dziele Walentego Roździeńskiego „Officina ferraria…”. W: Sacrum w mieście: aspekty religijne, kulturalne  i społeczne. T.2: Epoka nowożytna i czasy współczesne. Red. D. Quirini-Popławska, Ł. Burkiewicz. Wydawnictwo WAM. Kraków 2016, s. 35-48.
 • Wdowa i wdowieństwo w mieszczańskiej przestrzeni kulturowej barokowego Śląska. W: Antropologia kultury mieszczańskiej. Red. J. Ławnikowska-Koper, L. Rożek. Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Częstochowa 2016, s. 329-338.
 • „Kto by chciał być w tych księgach, kielich go nie minie”. Motyw alkoholu w „Aktach Rzeczypospolitej Babińskiej”. W: Oblicza alkoholu w kulturze elit od średniowiecza do współczesności. Red. R. Bubczyk, B. Hołub, J. Sołtys, Wydawnictwo UMCS. Lublin 2015, s. 65-83.
 • „Dasz jej w gębę, musi wytrwać, trochę popłacze” – czyli wizja miłości małżeńskiej w tak zwanej „literaturze sowizdrzalskiej” z końca XVI i pierwszej połowy XVII wieku. W: Miłość w kulturze polskiej. Red. W. Łysiak. Wydawnictwo Eco. Poznań 2015, s. 55-70.
 • Bartosza Paprockiego „podręczniki do maltretowania żon” jako źródło (nie tylko kobiecych) problemów. W: Źródło historyczne jako tekst kultury. Red. B. Płonka-Syroka, M. Dąsal. Wydawnictwo DiG. Warszawa 2014, s. 41-60.
 • Jan Muthman i Samuel Ludwik Zasadius – od budowniczych ewangelickiej świątyni do wyklętych wygnańców. W: Itinera clericorum. Kulturotwórcze i religijne aspekty podróży duchownych. Red. D. Quirini-Popławska, Ł. Burkiewicz. Wydawnictwo WAM. Kraków 2014, s. 405-424.
 • Wiktor Kisza (1880-1954) „(nie)typowy śląski rechtor”. W: Śląska republika uczonych. T. 6. Red. M. Hałub, A. Mańko-Matysiak. Oficyna Wydawnicza ATUT-Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe. Wrocław 2014, s. 267-279.
 • „Jeden w małżeństwie gniewliwy, a drugi pijany”. Wizerunek małżeństwa i małżonków w kazaniach Piotra Skargi. W: Rzecz o dziele Piotra Skargi SJ. Słowo o historii, języku i kulturze. Red. K. Biel. M. Stankiewicz-Kopeć. Wydawnictwo WAM. Kraków 2013, s. 87-107. –
 • „Dirty dancing” sprzed wieków. Motyw tańca w tekstach śląskich kaznodziejów protestanckich z XVII-XVIII stulecia. W: Staropolskie teksty i konteksty. T. 7: Pomiędzy uczonością a dydaktyzmem. Red. J. Malicki, T. Banaś-Korniak. Wydawnictwo UŚ. Katowice 2013, s. 11-24.
 • Kogo naprawdę kochała królowa Jadwiga? O skandalu w średniowiecznej Polsce. W: Tabu-Trend-Transgresja. T. 1: Skandal w kulturze europejskiej i amerykańskiej. Red. B. Płonka-Syroka, M. Dąbrowska, J. Nadolna, M. Skibińska. Wydawnictwo DiG. Warszawa 2013, s. 55-64.
 • Sarmatyzm – dzieje jednego pojęcia. „Perspektywy Kultury” 2012, nr 6, s. 21-38.
 • Historia, publicystyka, poezja. Dwa portrety Iwana Groźnego. W: Antonio Possevino SJ. Życie i dzieło na tle epoki. Red. D. Quirini-Popławska. Wydawnictwo WAM. Kraków 2012, s. 139-154.
 • „Prawdziwe i gruntowne Nowiny”, czyli pierwsze próby kreowania wizerunku medialnego. „Studia Medioznawcze” 2012, nr 1, s. 147-155.
 • Uroda, namiętność, racja stanu, bogactwo, pracowitość czy cnota – czyli o poszukiwaniu idealnej małżonki w epitalamiach staropolskich. „Litteraria Copernicana” 2012, nr 1, s. 47-57.
 • Śladami Samuela Ludwika Zasadiusa czyli spacer po dawnym i współczesnym Cieszynie. W: Kalejdoskop tematów śląskich. Zbiór studiów filologicznych. Red. K. Kossakowska-Jarosz, przy udziale M. Iżykowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2011,  s. 293-305.
 • Poseł krotochwilny Mac Lac” – spóźnione echo sowizdrzalskiej muzy czy przewrotny figiel weselnego gościa?. W: Liber amicorum Professoris Ioannis Malicki. Red. D. Rott, P. Wilczek, przy współudziale B. Stuchlik-Surowiak. Wydawnictwo UŚ. Katowice 2011, s. 274-283.
 • Sylwetka Samuela Ludwika Zasadiusa na tle środowiska religijno-kulturalnego XVIII-wiecznego Cieszyna. W: Śląska Republika Uczonych. T. 4. Red. M. Hałub, A. Mańko-Matysiak. Oficyna Wydawnicza ATUT-Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe. Wrocław 2010, s. 202-215.
 • Twórczość Jerzego Bocka na tle kluczborsko-byczyńskiego środowiska kulturalnego w XVII wieku. W: Śląska Republika Uczonych. T. 3. Red. M. Hałub, A. Mańko-Matysiak. Oficyna Wydawnicza ATUT-Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe. Wrocław 2008, s. 295-307.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 •  członek Komisji Historycznoliterackiej PAN – oddział w Katowicach.
Accessibility