Teresa Banaś-Korniak

 Teresa Banaś-Korniak

 

Dr hab. prof. UŚ Teresa Banaś-Korniak
pokój: 407
tel.: (32) 200 94 07
adres e-mail: teresabanas@op.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Topos Arkadii w „Ocaleniu” Czesława Miłosza, 1982.
Doktorat
Odmiany gatunkowe trenu w poezji polskiej wczesnego baroku, 1994. 
Habilitacja
Pomiędzy tragicznością a groteską. Studium z literatury i kultury polskiej schyłku renesansu i wstępnej fazy baroku, 2009. 

Najważniejsze publikacje:

Książki:

 • Tren polityczny i funeralny w poezji polskiej lat 1580-1630. Wydawnictwo UŚ. Katowice 1997, ss. 149. 
 • Pomiędzy tragicznością a groteską. Studium z literatury i kultury polskiej schyłku renesansu i wstępnej fazy baroku. Wydawnictwo UŚ. Katowice 2007, ss. 238.
 • Arkadia i zło, miłość i śmierć, czyli o literackich antytezach w poezji polskiej renesansu i baroku. Katowice 2011, ss. 81. Prace Komisji Historycznoliterackiej PAN – oddział w Katowicach, seria: „Spotkania z literaturą”.
 • Wokół „Trenów” Jana Kochanowskiego. Szkice historycznoliterackie. Katowice 2016, ss. 218.

Redakcje:

 • Staropolskie teksty i konteksty. T. 5. Red. J. Malicki, T. Banasiowa. Katowice 2004.
 • Śląskie miscellanea. T. 18. Red. J.Malicki, T. Banaś. Katowice 2005.
 • Staropolskie teksty i konteksty. T. 7: Pomiędzy uczonością a dydaktyzmem. Red. J. Malicki, T. Banaś-Korniak. Katowice 2013.
 • Ethos rycerski w kulturze. Tradycje i kontynuacje. T. 1: W kręgu średniowiecza. Red. T. Banaś-Korniak, B. Stuchlik-Surowiak. Katowice 2017.
 • Ethos rycerski w kulturze. Tradycje i kontynuacje. T.2: Ethos sarmacki i jego tradycje. Red. T. Banaś-Korniak, B. Stuchlik-Surowiak. Katowice 2017.

Artykuły (wybór):

 • „Pamiątka trenami wyrażona…” Wespazjana Kochowskiego sarmackim gatunkiem trenu rycerskiego. W: Staropolskie teksty i konteksty. Studia. T. 2. Red. J. Malicki. Katowice 1994, s. 102-116. 
 • Elegiosatyra w praktyce poetyckiej twórców wczesnego Baroku (kształtowanie się i rozwój gatunku literackiego). W: Kultura baroku i jej tradycje. Kolokwia polsko-włoskie. T. 2. Red. J. Malicki, P. Wilczek. Katowice 1994, s. 25-45. 
 • O wykorzystaniu poetyki hymnu w twórczości funeralnej Wespazjana Kochowskiego (na przykładzie wiersza pt. Żal pogrzebny). „Ruch Literacki” 1994, z. 3-4, s. 205-217.
 • Jezuiccy teoretycy siedemnastowieczni – M.K. Sarbiewski oraz anonimowy autor „Poetyki praktycznej”(1648) o tragedii i istocie tragiczności. „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 2001, nr 45, s. 155-168.
 • Konsolacyjne i laudacyjne wiersze żałobne autorów polskich z pierwszej połowy XVII wieku. Wybrane zagadnienia z zakresu genologii i topiki. „Napis” 2003, seria IX, s. 31-45.
 • Magia cyfr w „Bogurodzicy”. W: Staropolskie teksty i konteksty. T. 4. Red. J. Malicki, D. Rott. Katowice 2003, s. 19-29. 
 • Wypowiedzi Rzeczypospolitej w utworach mikołaja Reja oraz w twórczości o autorstwie niepewnym. W: Mikołaj Rej – w pięćsetlecie urodzin. Cz. II: Interpretacje, recepcja. Red. J. Okoń, przy współpracy M. Bauera, M. Kurana, M. Mieszek. Łódź 2005, s. 19-36.
 • Ambiwalencje znaczeń. O językowych eksperymentach sowizdrzałów. W: Liber amicorum Professoris Ioannis Malicki. Red. D. Rott, P. Wilczek, B. Stuchlik-Surowiak. Katowice 2011, s. 41-53.
 • Ekspresja milczenia w „Trenach” Jana Kochanowskiego. Glosa do badań nad konstrukcją retoryczną poematu. „Pamiętnik Literacki” 2011, r. CII, s. 140-150.
 • Sowizdrzałowie i babińczycy o krainie mlekiem i miodem płynącej. „Literatura Ludowa” 2012, nr 4-5, s. 19-27.
 • „Aż się za cię wstydzę, gdy cie w tańcu widzę…”. O kobiecości i wstydzie w poezji Jana Kochanowskiego (na wybranych przykładach). „Napis” 2012, seria XVIII, s. 9-22.
 • Kamień jako motyw i jako symbol w twórczości Jana Kochanowskiego (wybrane zagadnienia). W: Kamień w literaturze, języku i kulturze. T. 1. Red. M. Roszczynialska, K. Wądolny-Tatar. Kraków 2013, s. 51-67.

Udział w grantach i projektach:

 • Grant grupowy PAN w latach 1999-2000 na projekt badawczy pt. Dawna literatura śląska i jej twórcy. Biografistyka – periodyzacja – problemy badawcze. Kierownik projektu: Dariusz Rott.

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • Komisja Historycznoliteracka PAN – Oddział w Katowicach.

Nagrody i wyróżnienia:

 • nagroda indywidualna JM Rektora Uniwersytetu Śląskiegi za działalność naukowo-badawczą (2010).

 

 

Accessibility