Alina Świeściak

Alina Świeściak

 

Dr hab. prof. UŚ Alina Świeściak
pokój: 419
tel.: (32) 200 94 18
adres e-mail: alina.swiesciak@gmail.com

Najważniejsze publikacje:

Książki:

 • Przemiany poetyki Ryszarda Krynickiego. Universitas. Kraków 2003.
 • Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku. Universitas. Kraków 2010.
 • Translatologiczne wyprawy i przechadzki. Śląsk–WSL. Katowice–Częstochowa 2010 (wraz z Piotrem Fastem).
 • Lekcje nieobecności. Szkice o najnowszej poezji polskiej (2001–2010). Instytut Mikołowski. Mikołów 2010.

Redakcje:

 • Sztuka przekładu — interpretacje. Red. P. Fast, A. Świeściak, WSL–Śląsk. Katowice–Częstochowa 2009.
 • Błąd (i jego konsekwencje) w przekładzie. Red. P. Fast, A. Świeściak. WSL–Śląsk. Katowice–Częstochowa 2009.
 • Interpretować dalej. Najważniejsze polskie książki poetyckie lat 1945–1969. Red. A. Kałuża, A. Świeściak. Universitas. Kraków 2011.
 • Strychy / piwnice. Inne przestrzenie. Red. A. Świeściak, S. Trela. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2015.
 • Studies in Translation. History and Theory. W: Studies in Translation. History and Theory. Red. A. Świeściak, W.M. Osadnik. Śląsk Sp. z o.o. Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych. Katowice 2015.
 • Komunikacja międzykulturowa. Przekład / komparatystyka / teoria i historia literatury. Red. A. Świeściak, M. Gawlak. Śląsk Sp. z o.o. Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych. Katowice 2016.

Artykuły (wybór):

 • Cielesność w poezji Andrzeja Sosnowskiego. W: Cielesność w polskiej poezji najnowszej. Red. T. Cieślak, K. Pietrych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2010, s. 187–194.
 • Wild Water Kingdom. Andrzeja Sosnowskiego czas unieważniony. W: Wiersze na głos. Szkice o poezji Andrzeja Sosnowskiego. Red. P. Śliwiński, M. Grzebalski. UAM i WBCiAK. Poznań 2010, s. 242–249.
 • Pomiędzy wiecznym niepokojem a zgodą. O „Twarzy trzeciej” Tadeusza Różewicza. W: Interpretować dalej. Najważniejsze książki poetyckie lat 1945–1989. Red. A. Kałuża, A. Świeściak. TAiWPN Universitas. Kraków 2011, s. 229–248.
 • Бялошевский порусски. „Przegląd Rusycystyczny” 2012, nr 3, s. 68‒83.
 • Powtórzenia (i napomknięcia). W: Pokarmy, Szkice o twórczości Eugeniu­sza Tkaczyszyna-Dyckiego. Red. P. Śliwiński. WBPiCAK. Poznań 2012, s. 128‒135.
 • Bohdana Zadury flirt z postmodernizmem. W: W wierszu i między wier­szami. Red. P. Śliwiński. WBPiCAK. Poznań 2013, s. 47‒56.
 • Polska poezja najnowsza wobec postmodernizmu. W: Tajne bankiety. Red. P. Kaczmarski i in. Wydawnictwo WBPiCAK. Poznań 2014. s. 179–189.
 • Kryzys, śmierć sztuki i estetyki. W: Próba rekonstrukcji. Szkice o twórczości Tadeusza Różewicza. Red. T. Kunz, J. Orska. Wydawnictwo EMG. Kraków 2014, s. 99–116.
 • Miron Białoszewski: alienacja i utopia. O neoawangardowych kontekstach poezji Białoszewskiego. „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2014, nr 24, s. 269–282.
 • Awangardowa cyberpoezja?. „Postscriptum Polonistyczne” 2014, nr 2, s. 111–123.
 • Melancholy in the later works of Tadeusz Różewicz. „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis2014, 9, Issue 3, s. 209–225.
 • Fikcja awangardy?. „Teksty Drugie” 2015, nr 6, s. 47–69.
 • Obrazy (po) śmierci poezji. W: Tadeusz Różewicz i obrazy. Red. A. Stankowska, M. Śniedziewska, M. Telicki. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Poznań 2015, s. 105–117.
 • Sendecki i awangarda. W: Świat na językach. Red. P. Śliwiński. WBCiK. Poznań 2015, s. 63‑75.
 • Sztuka miary i bezmierności. Andrzej Szuba i Roman Opałka. W: Światy poetyckie Andrzeja Szuby. Red. M. Kisiel i P. Majerski. Śląsk sp. z o.o. Katowice 2016, s. 148–161.
 • Andrzej Niewiadomski i obrazy. W: „Wreszcie nie pojawia się nikt”. Szkice o twórczości Andrzeja Niewiadomskiego. Red. A. Jarzyna, K. Kuczyńska-Koschany, A. Szulc-Woźniak, J. Zabnicka. Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN. Lublin 2016, s. 79–91.
 • Julian Kornhauser i kontrkultura. W: Rzeczy do nazwania. Wokół Kornhausera. Red. Kornhauser, A. Gleń. WBPiCAK. Poznań 2016, s. 621–632.
 • Awangardyzm Juliana Przybosia. Między autonomią a heteronomią. W: Formy zaangażowania. Pisarki i pisarze w kulturze XX i XXI wieku. Red. M. Brzóstowicz-Klajn, G. Pertek, B. Przymuszała. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 2017, s. 243–253.
 • Jeszcze o awangardyzmie Juliana Przybosia. W: Przyboś dzisiaj. Red. Z. Ożóg, J. Pasterski, M. Rabizo-Birek. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów 2017, s. 43–59.

Udział w grantach i projektach badawczych:

 • grant MNiSW nr N 103 049 32/31/90: Melancholia — zagadnienia egzystencji i poetyki (o poezji polskiej po 1989 roku), kierownik grantu;
 • grant MNiSW nr N 103 2669 / B/ H / 2010/ 38: Najważniejsze książki poetyckie po 1945 roku, kierownik grantu;
 • grant NPRH 11 H 13 0651 82: Nauka chodzenia. Świadomość późnonowoczesna w metapoetyckich wypowiedziach przedstawicieli polskiej neoawangardy lat 60. i 70. XX wieku, kierownik grantu: dr hab. Joanna Orska (Uniwersytet Wrocławski);
 • grant NPRH 11 H 12024581, kierownik grantu: prof. dr hab. Piotr Śliwiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Sprawowane funkcje:

 • kierownik Studiów Doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego,
 • redaktor naczelna Kwartalnika Kulturalnego „Opcje”.

Przynależność do towarzystw naukowych, organizacji:

 • Komitet Nauk o Literaturze PAN, oddział Katowice,
 • Komisja Przekładoznawcza Międzynarodowego Komitetu Slawistów.
Accessibility