Anna Kałuża

Anna Kałuża

 

Dr hab. Anna Kałuża
pokój: 419
tel.: (32) 200 94 19
adres e-mail: anna_kaluza@poczta.onet.pl

Najważniejsze publikacje:

Książki:

 • Wola odróżnienia. O modernistycznej poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, Julii Hartwig, Witolda Wirpszy i Krystyny Miłobędzkiej. TAiWPN Universitas. Kraków 2008, ss. 257.
 • Bumerang. Szkice o polskiej poezji XX i XXI wieku. Wydawnictwo Biuro Literackie. Wrocław 2010. ss. 269.
 • Wielkie wygrane. Wspólne sprawy estetyki, krytyki i poezji. Instytut Mikołowski. Mikołów 2011, ss. 232.
 • Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci? Universitas. Kraków 2015, ss. 309.

Redakcje:

 • Tekstylia bis. Słownik młodej polskiej kultury. Red. P. Marecki. Korporacja HA!art. Kraków 2006 (redakcja działu poezji).
 • Rodzinna Europa. Pięć minut później. Red A. Kałuża, G. Jankowicz. Korporacja Ha!art. Kraków 2011, ss. 334.
 • Interpretować dalej. Najważniejsze książki poetyckie 1945-1989. Red. A. Kałuża, A. Świeściak. TAiWPN Universitas. Kraków 2011, ss. 534.

Artykuły (wybór):

 • Wiersz heretycki. O „Szachach” Adama Ważyka. W: Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Red. W. Wójcik, J. Kisiel. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2005, s. 46–61.
 • Los zwierząt – narracje o zagładzie i narracje o dyskryminacji. W: (Inne) zwierzęta mają głos. Red. D. Dąbrowska, P. Krupiński. Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń 2011, s. 137–149.
 • Postmodernistyczne estetyzacje: Dehnel, Różycki, Foks. W: Nowe dwudziestolecie. Szkice o wartościach i poetykach prozy i poezji lat 1989–2009. Red. P. Śliwiński. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Poznań 2011, s. 281–295 [pierwodruk w książce Bumerang. Szkice o polskiej poezji…, zob. pozycja I.2].
 • Przyszłość poezji Czesława Miłosza – warunki i możliwości (dys)kontynuacji. „Ruch Literacki” 2012, z. 2, s. 193–207.
 • Różewicz i poeci innych końców poezji. W: Próba rekonstrukcji. Red. T. Kunz, J. Orska. EMG. Kraków 2014, s. 117–133.
 • Sposoby na Czycza. W: Stanisław Czycz, Wybór poezji [posłowie]. Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Poznań 2014, s. s. 121–139.
 • Inne życie wiersza – twórczość Darka Foksa. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2014, nr 24, s. 291–309.
 • Od nowej nowej poezji do nowej poezji i z powrotem. „Postscriptum Polonistyczne” 2014, nr 2, s. 95–111.
 • Polska poezja na Wyspach: podczas wieczorów panuje tu nostalgia. „Teksty Drugie” 2016, nr 3, s. 187–205.

Udział w grantach i projektach badawczych:

 • grant MNiSW nr N 103 2669 / B/ H / 2010/ 38: Najważniejsze książki poetyckie po 1945 roku, kierownik grantu: dr hab. Alina Świeściak (Uniwersytet Śląski),
 • grant NPRH 11 H 13 0651 82: Nauka chodzenia. Świadomość późnonowoczesna w metapoetyckich wypowiedziach przedstawicieli polskiej neoawangardy lat 60. i 70. XX wieku, kierownik grantu: dr hab. Joanna Orska (Uniwersytet Wrocławski),
 • grant NPRH 11 H 12024581, kierownik grantu: prof. dr hab. Piotr Śliwiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Sprawowane funkcje:

 • sekretarz półrocznika Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego „Śląskie Studia Polonistyczne”

Przynależność do towarzystw naukowych, organizacji:

 • Komitet Nauk o Literaturze PAN, oddział Katowice
 • Towarzystwo Literackie im. Teodora Parnickiego – zastępczyni prezesa zarządu
Accessibility