Krzysztof Uniłowski

Krzysztof Uniłowski

Prof. dr hab. Krzysztof Uniłowski 
pokój: 419
tel.: (32) 200 94 19
adres e-mail: krzysztof.unilowski@us.edu.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Metaliteratura w pisarstwie Parnickiego, 1990.
Doktorat
Postmodernizm w prozie polskiej II połowy XX wieku, 1997.
Habilitacja
Granice nowoczesności. Proza polska i wyczerpanie modernizmu, 2007.
Profesura
data nadania tytułu: 4 marca 2015 roku.

Najważniejsze publikacje:

Książki literaturoznawcze

 • Polska proza innowacyjna w perspektywie postmodernizmu. Od Gombrowicza po utwory najnowsze. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1999, ss. 182.
 • Granice nowoczesności. Proza polska i wyczerpanie modernizmu. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2006, ss. 214.
 • Prawo krytyki. O nowoczesnej i ponowoczesnej świadomości literackiej. Wydawnictwo „FA-art”. Katowice 2013, ss. 400.
 • Historia, fantastyka, nowoczesność. Szkice. Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych. Katowice 2016, ss. 270 (Biblioteka „Opcji”).

Książki krytycznioliterackie:

 • Skądinąd. Zapiski krytyczne. Wydawnictwo „FA-art“. Bytom 1998, ss. 224.
 • Koloniści i koczownicy. Szkice o najnowszej prozie i krytyce literackiej. TAiWPN „Universitas“. Kraków 2002, ss. 292.
 • Kup Pan książkę! Szkice i recenzje. Wydawnictwo. „FA-art“. Katowice 2008, ss. 384.

Artykuły i szkice (wybór):

 • Metaliteratura w pisarstwie Parnickiego. „Pamiętnik Literacki“ 1991, z. 2, s. 90-122.
 • Odstęp, czyli gramatologia partyjska. (Wstęp do interpretacji „Słowa i ciała Teodora Parnickiego). W: Przełomy: rok 1956. Studia i szkice o polskiej literaturze współczesnej. Red. W. Wójcik i M. Kisiel. Wyd. UŚ. Katowice 1996, s. 147-170.
 • Chcieliśmy rynku… „Teksty Drugie” 2002, nr 1-2, s. 259-268 (przekład fragm. na jęz. bułgarski pt. Iskachme nazar… Przeł. E. Sołncewa-Nakowa. „Kritika” [Sofia] 2005, kn. 3-4, s. 7-9).
 • Poza zasadą autonomii. Z przygód świadomości krytycznoliterackiej w latach dziewięćdziesiątych i pierwszych. W: Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku. Między rynkiem a uniwersytetem. Red. D. Kozicka, T. Cieślak-Sokołowski. TAiWPN „Universitas“. Kraków 2007, s. 189-205 (pierw. „FA-art“ 2006, nr 3, s. 2-11).
 • 1989 – inicjacja postmodernizmu. W: Przypadki krytyczne. Studia i szkice o krytyce, życiu i świadomości literackiej po roku 1918. Red. D. Nowacki i K. Uniłowski. Wyd. „FA-art”. Katowice 2007, s. 143-151 (przekład na jęz. włoski pt. 1989 – L’iniziazione al postmodernismo. Przeł. L. Costantino. „Studi Slavistici”. T. IV. Firenze University Press: Firenze 2007, s. 292-300).
 • Proza jako pedagogika społeczna (Przypadek „Domu dziennego, domu nocnego” Olgi Tokarczuk). W: 20 lat literatury polskiej: 1989-2009: idee, ideologie, metodologie. Red. A. Galant i I. Iwasiów. Szczecin 2008, s. 215-234.
 • Proza Teodora Parnickiego na tle formacji 1910. W: Formacja 1910 – świadkowie nowoczesności. Red. D. Kozicka i T. Cieślak-Sokołowski. TAiWPN „Universitas”. Kraków 2011, s. 229-240.
 • Pisarz jako gwiazdor. Przypadek Jerzego Pilcha. W: Literatura i media. Red. A. Werner i T. Żukowski. Wyd. IBL. Warszawa 2013, s. 309-336.
 • Gościnność krytyki. W: Polytropos. Na drogach Tadeusza Sławka / Tracing Tadeusz Sławek’s Route. Red. P. Bogalecki, Z. Kadłubek, A. Mitek-Dziemba, K. Pospiszil. Katowice 2016, s. 138-155.

Udział w grantach i projektach badawczych:

 • kierownik międzyuczelnianego zespołu realizującego projekt Stanisław Brzozowski – (ko)repetycje. Z genealogii nowoczesnej literatury i kultury w Polsce (grant KBN nr N N103 087637 w latach 2009-2011)
 • kierownik grantu promotorskiego nt. Muza dalekich podróży Teodora Parnickiego jako studium narratologiczne; realizacja projektu: mgr Paweł Tomczok (grant KBN nr N N103 117938 w latach 2010-2011)

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • Komitet Nauk o Literaturze PAN, oddział Katowice – członek komitetu
 • Towarzystwo im. Teodora Parnickiego – od roku 2006 prezes zarządu

Sprawowane funkcje:

 • wicedyrektor Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego (od roku 2008 roku)
 • zastępca redaktora naczelnego kwartalnika literackiego „FA-art“

Nagrody i wyróżnienia:

 • nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora UŚ za działalność naukową (1994, 2007),
 • II nagroda w konkursie Fundacji im. Marty i Konrada Górskich na rozprawę doktorską z zakresu literaturoznawstwa (1997),
 • Nagroda im. Ludwika Frydego dla młodego krytyka przyznawana przez Sekcję Polską Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyki Literackiej (1998),
 • wyróżnienie i tytuł Książki Roku dla tomu Skądinąd przyznane przez Kapitułę Nagrody Literackiej „Solidarności“ Regionu Śląsko-Dąbrowskiego (1999),
 • nagroda JM Rektora UŚ za wyróżniającą się rozprawę doktorską (1999),
 • nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora UŚ za działalność dydaktyczną (2009),
 • Nagroda im. Kazimierza Wyki przyznawana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa za całokształt działalności krytycznoliterackiej ze szczególnym uwzględnieniem tomu Kup pan książkę! (2010),
 • nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora UŚ za działalność naukową (2016). 

 

 

Accessibility