Beata Nowacka

 

Dr hab. Beata Nowacka
pokój: 421
tel.: (32) 200 94 21
adres e-mail: beata.nowacka@us.edu.pl

 

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Widowisko telewizyjne a dzieło literackie. Studium o „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza w reżyserii Macieja Wojtyszki, 1996.
Doktorat
Sztuka reportażu Ryszarda Kapuścińskiego (poetyka i recepcja), 2001.
Habilitacja
Jednotematyczny cykl publikacji poświęcony wielkim indywidualnościom dwu pokoleń polskiego reportażu (Melchior Wańkowicz i Ryszard Kapuściński), 2014.

 

  Najważniejsze publikacje:

 Książki:

 • Magiczne dziennikarstwo. Ryszard Kapuściński w oczach krytyków. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2004, ss. 148 (2006 – II wyd.).
 • Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza. Znak. Kraków 2008, ss. 418 (współautor: Zygmunt Ziątek).

–  przekład hiszpański: Kapuściński. Una biografia literaria. Traducción de Francisco Javier Villaverde. Madrid: Bibliópolis. 2010, ss. 480.

– przekład włoski: Ryszard Kapuściński. Biografia di uno scrittore. Traduzione e cura di Silvano De Fanti. Forum. Udine 2012, ss. 448.

 • R. Kapuściński: Cesarz. Wstęp i opracowanie B. Nowacka. Zakład Narodowy im. Ossolińskich-Ossolineum. Wrocław 2012.
 • Literatura non-fiction. Czytanie Kapuścińskiego po Domosławskim. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013, ss. 92 (współautor: Zygmunt Ziątek).

Redakcje:

 • Literatura i przestrzeń. Postacie autobiografizmu w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Red. B. Gutkowska i B. Nowacka. Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek. Katowice 2008, ss. 163.
 • Rodzina w czasach przełomów. Literackie diagnozy od XIX do XXI wieku. Red. K. Kralkowska-Gątkowska i B. Nowacka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2011, ss. 400.
 • Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Red. B. Nowacka i B. Szałasta-Rogowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2014, ss. 656. 

Inne: 

 • M. Wańkowicz: Ziele na kraterze, Tędy i owędy. Wybór. Warszawa 2016 (przygotowanie wyboru i wstępu).


Artykuły (wybór):

 • Afryka, której nie ma… (recenzja Hebanu Ryszarda Kapuścińskiego). „Res Publica Nowa” 1999, nr 3, s. 63–65. Tekst przedrukowany w niemieckiej edycji pisma: Ein Africa, das es nicht gibt. Tłum. D. Dzierzan. „Res Publica Nowa. Sonderheft” 1999.
 • Parabola władzy (o „Cesarzu” Ryszarda Kapuścińskiego). „Res Publica Nowa” 2001, nr 4, s.57–58.
 • Ree–sha-rd Kah-poosh-cin-skee. Kapuściński po angielsku. „Pamiętnik Literacki” 2007, nr 3, s. 47–62.
 • Dom reportera. „Anthropos?” 2011, nr 16–17, s. 201-216.
 • „Otworzyć wszystkie, nawet zardzewiałe, klapy chłonne”. Reporterskie sensorium Melchiora Wańkowicza.„Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2011, nr 2, s. 99–115.
 • Dwie książki o Etiopii: „Cesarz” Ryszarda Kapuścińskiego i „Nowy Kwiat cesarza (i pszczoły)” Ignacego Karpowicza. W: Podlasie w literaturze. Red. K. Kościewicz i M. Kochanowski. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana 2012, s. 158–184.
 • Artur Domosławski: „Kapuściński non-fiction”. „Studia Medioznawcze” 2011, nr 2, s. 159–166.
 • Kolumbowie i kosmonauci. O sztuce życia reporterów (casus: Wańkowicz). „Anthropos?” 2013, nr 20–21, s. 277-286.
 • W laboratorium reportażu. „Studia Medioznawcze” 2013, nr 2, s. 109–117.
 • Dawno temu w Maripozie : Wańkowicz na tropach Sienkiewicza.  W: Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Ser. 1. Red. B. Nowacka i B. Szałasta-Rogowska. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2014, s. 23-34.
 • Reporter żywiołów. O (prawie) całej twórczości Melchiora Wańkowicz.  W: Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje. T. 3: Centrum i pogranicza literatury. Red. E. Dutka i G. Maroszczuk. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, s. 77-96.
 • „Mexicanidad” à la Wańkowicz. „Pamiętnik Literacki” 2015, z. 2, s. 223-239.
 • „Anoda – katoda”. O ostatniej kolekcji reportaży Melchiora Wańkowicza. „Jednak Książki” 2016, nr 5, s. 111-120.

Udział w grantach i projektach badawczych:

 • 2011–2014: kierownik projektu badawczego finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH 2011: 0198/FNiTP/H31/80/2011, moduł 3: upowszechnianie wyników badań humanistycznych na świecie). Projekt zatytułowany Włoski przekład książki Beaty Nowackiej i Zygmunta Ziątka: „Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza” (Znak, 2008) został zakończony w marcu 2014 roku. Jego efektem jest publikacja w 2012 roku przez wydawnictwo Forum z Udine książki Ryszard Kapuściński. Biografia di uno scrittore w tłumaczeniu i pod opieką naukową prof. Silvana De Fantiego.
 • 2011–2013: uczestnik projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: Sensualność w kulturze polskiej (N R17 0005 06/2009), realizowanego przez zespół Pracowni Poetyki Historycznej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk pod kierunkiem prof. dr. hab. Włodzimierza Boleckiego.
 • 2013–2016: członek zespołu prof. dr. hab. Aleksandra Nawareckiego realizującego projekt badawczy finansowany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki: Historyczny słownik terminów literackich. Źródła i przemiany wybranych pojęć (NPRH 2012, nr 11 H 12 0396 81).
 • 2016–2019: kierownik projektu badawczego finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (Nr 0114/NPRH4/H3a/83/2016).  Projekt zatytułowany Opracowanie autorskie, tłumaczenie na język francuski i publikacja książki Beaty Nowackiej i Zygmunta Ziątka „Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza”.

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • Komisja Historycznoliteracka Polskiej Akademii Nauk, oddział w Katowicach (od 2001 roku).
 • Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, oddział w Katowicach (od 2006 roku).

Stypendia, nagrody i wyróżnienia:

 • stypendium Ministra Edukacji Narodowej (1995/1996),
 • nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukowo-badawczą (2005, 2011, 2016),
 • nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukowo-badawczą (2014),
 • stypendium Rządu Włoskiego realizowane przez Ambasadę Włoską we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Biurem Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej i uczelnią zapraszającą (Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”; 2008/2009),
 • Śląski Wawrzyn Literacki za książkę Beaty Nowackiej i Zygmunta Ziątka: Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza w plebiscycie czytelników Biblioteki Śląskiej w głosowaniu internetowym (2009).

 

Accessibility