Danuta Opacka-Walasek

 

prof. Danuta Opacka-Walasek

Prof. dr hab. Danuta Opacka-Walasek
pokój: 420 
tel.: (32) 200 94 20
adres e-mail: danuta.opacka-walasek@us.edu.pl

 

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium: Czasoprzestrzeń artystyczna w Sonetach krymskich Adama Mickiewicza; 1987.
Doktorat: „…pozostać wiernym niepewnej jasności” Wybrane problemy poezji Zbigniewa Herberta; 1995.
Habilitacja: Chwile i eony. Obrazy czasu w polskiej poezji drugiej połowy XX wieku; 2006.
Profesura: 13 czerwca 2016 (wszczęcie postępowania 21 maja 2013).

Najważniejsze publikacje:

Książki:

 • „…pozostać wiernym niepewnej jasności” Wybrane problemy poezji Zbigniewa Herberta. Wydawnictwo UŚ. Katowice 1996.
 • Potęga smaku. Zbigniew Herbert. TVP S. A. – Ministerstwo Edukacji Narodowej. Warszawa 1997.
 • Czytając Herberta. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”. Katowice 2001. 
 • Chwile i eony. Obrazy czasu w polskiej poezji drugiej połowy XX wieku. Wydawnictwo UŚ. Katowice 2005.
 • Pasaże liryczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego i Oficyna Wydawnicza WW. Katowice 2013.
 • Zbigniew Herbert: A Viagem do Senior Cogito / Podróż Pana Cogito. Wybór i opracowanie: D. Opacka-Walasek, P. Kilanowski. Przekł. P. Kilanowski. Wstęp: D. Opacka-Walasek. Katowice 2016.

Redakcje:

 • Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Seria 4. Red. D. Opacka-Walasek, E. Dutka. Studio 29. Katowice 2007, ss. 164.
 • Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Seria 5. Red. D. Opacka-Walasek, P. Majerski. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Studio 29. Katowice 2010, ss. 152.

Artykuły (wybór):

 • Poruszony świat celi. O wierszu Stanisława Barańczaka „W celi tej, gdzie dążenie celem”. W: Wokół 1968 roku. Studia i szkice o polskiej literaturze współczesnej. Red. W. Wójcik. Wydawnictwo UŚ. Katowice 1992, s. 67-77.
 • Grochowiaka „gra z balladą”. W: Znajomym gościńcem. Prace ofiarowane Profesorowi Ireneuszowi Opackiemu. Red. T. Sławek, A. Nawarecki, D. Pawelec. Wydawnictwo UŚ. Katowice 1993, s. 125-134.
 • Ideologiczny eastern Kijowskiego (postscriptum do realizmu socjalistycznego). W: Podsłuchane Zapisane. Red. K. Uniłowski, C.K. Kęder. Wyd. Centrum Kultury w Katowicach. Katowice 1996, s. 65-76 (przedruk w: W kręgu tematów i form literackich. Szkice o twórczości Andrzeja Red. W. Tomaszewska. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Warszawa 2015).
 • Uwiedziony pięknem świata. O modlitwie „Pana Cogito – podróżnika” Herberta. W: Interpretacje aksjologiczne. Red. W. Panas, A. Tyszczyk. Wydawnictwo KUL. Lublin 1997.
 • Mądry barok Barańczaka. „Opcje” 1995, nr 1-2, s. 111-116 (przedruk w: Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Seria druga. Red. W. Wójcik, D. Opacka-Walasek. Wydawnictwo UŚ. Katowice 2000, s. 181-193).
 • Tkanka życia, tkanina poezji. W: Studia i szkice interpretacyjne. Red. A. Węgrzyniak, T. Stępień. Wydawnictwo UŚ. Katowice 2003, s. 334-343.
 • Paradoksy egzystencji, paradoksy religii. Apokatastaza w poezji Wacława Oszajcy. W: Godność i styl. Prace dedykowane Włodzimierzowi Wójcikowi. Red.  M. Kisiel, P. Majerski, Z. Marcinów. Wydawnictwo UŚ. Katowice 2003, s. 275-291.
 • O nieprzerwanym szumie ogromnej klepsydry. Obrazy czasu w poezji Zbigniewa Herberta. W: Portret z początku wieku. Twórczość Zbigniewa Herberta – kontynuacje i rewizje. Red. W. Ligęza, M. Cicha. Gaudium. Lublin 2005, s. 110-128.
 • Burza od dymu z komina. W: Twórczość Leopolda Staffa. Red. A. Czabanowska-Wróbel, P. Próchniak, M. Stala. Księgarnia Akademicka. Kraków 2005, s. 451-465.
 • Artykulacje wzniosłości w poezji Stanisława Barańczaka. W: „Obchodzę urodziny z …”. Szkice o Stanisławie Barańczaku. Red. J. Dembińska-Pawelec, D. Pawelec. Wydawnictwo UŚ. Katowice 2007, s. 157-174.
 • Pastisz przeciw zamieraniu. Czesława Miłosza Na cześć księdza Baki. W: Zamieranie lektury. Red. G. Olszański, D. Pawelec. Katowice 2008, s. 143-160 (przedruk anglojęzyczny w: A Pastiche Against Dying: In Honour of Reverend Baka by Czesław Miłosz. W: Miłosz Like the World. Ed. Z. Łapiński. Peter Lang International Academic. Bruxelles, New York, Oxford, Wien 2015, s. 363-378).
 • Racje rozumu, racje wiary. Nad wierszem Czesława Miłosza Po odcierpieniu. W: Sztuka i rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego 2. Red. A. Achtelik, M. Kita, J. Tambor. Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome. Katowice 2010, s. 131-146.
 • Apokatastaza w poezji Czesława Miłosza. W: Poznawanie Miłosza 3. 1999-2010. Red. A. Fiut. Wydawnictwo Literackie. Kraków 2011, s. 172-193.
 • Mityzujący gest pożegnania. Lubelskie pasaże (przez) Józefa Czechowicza.W: Więcej życia niż słów. Szkice o literaturze. Red. M. Telicki i M. Wójciak. PTPN. Poznań 2011, s. 45-55.
 • Kobieca sygnatura pod Listą obecności Urszuli Kozioł. W: Interpretować dalej. Najważniejsze polskie książki poetyckie lat 1945-1989. Red. A. Kałuża, A. Świeściak. Universitas. Kraków 2011, s. 197-210.
 • „Najtrudniej opisywać to co najważniejsze”. O Płynie Lugola Bohdana Zadury. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria literaturoznawcza” 2012, nr 19, s. 189-198.
 • „Na chwilę tu jestem i tylko na chwilę…„. Czas w poezji Wisławy Szymborskiej („За миг съм тук, за миг съм тук само…“Времето в поезията на Вислава Шимборска).”Literaturen vestnik” („Литературен вестник”) 2012 nr 22;
 • Z czasem i przeciw czasowi. O wierszu Urszuli Kozioł W samo lato. W: Biblioteka Postscriptum Polonistycznego. T. 1: Interpretacje. Red. J. Tambor, przy współpr. V. Hajduk-Gawron, M. Smereczniak. Wydawnictwo UŚ. Katowice 2012, s. 53-66.
 • Uobecnienia Rosji i Rosjan w poezji Zbigniewa Herberta. W: Obraz Rosji w literaturze polskiej XX wieku. Red.  A. Jarzyna, Z. Kopeć, przy współudz. M. Jaworskiego. Nauka i Innowacje. Poznań 2014, s. 481-498.
 • „…ta próba jest grana tak, że się na raz dzieją wszystkie sceny”. Teatralizacje Stanisława Barańczaka. W: Literatura polska w świecie. T. VI: Barańczak. Postscriptum. Red. R. Cudak, K. Pospiszil. Wydawnictwo UŚ, Gnome. Katowice 2016, s. 27-42.

Uczestnictwo w grantach i projektach badawczych, wydawniczych, dydaktycznych:

 • 34 najważniejsze książki poetyckie 1945-1989. Projekt badawczy MNiSW (nr N 103 2669 / B/ H / 2010/ 38) realizowany w roku 2010; charakter udziału: wykonawca.
 • Polska poezja współczesna: przewodnik encyklopedyczny (leksykon, antologia wierszy, almanach wypowiedzi krytyczno-literackich) (nr projektu: 11 H 12 0245 81); realizacja: 2013- 2016; charakter udziału: wykonawca.
 • Studium związków literatury i ekonomii w twórczości Aleksandra Wata. Projekt badawczy NCN (nr 2012/05/N/HS2/02947); charakter udziału: opiekun naukowy.
 • udział w projektach dydaktycznych, kulturalnych, wydawniczych finansowanych z grantów zewnętrznych (m.in. MSZ, FWPN – Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, NCK – Narodowe Centrum Kultury, w tym projekt „Pana Cogito poszukiwania języka ojczystego” prowadzony przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ w ramach programu NCK „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2016”).

  Funkcje pełnione w uczelni:

 •  kierownik studiów doktoranckich Wydziału Filologicznego UŚ (2008-2013),
 •  przewodnicząca uczelnianej komisji ds. studiów doktoranckich (2012-2013),
 •  członek zespołu opiniującego opisy efektów kształcenia w obszarze nauk humanistycznych (od 2012 – powołanie przez JM Rektora UŚ),
 •  członek Wydziałowego Zespołu ds. SZiDJK (2012-2013),
 •  członek Rady Naukowej Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ (od 2012),
 •  członek Rady Wydawniczej przy Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ (od 2012),
 •  tutor studentów MISH, ISM oraz (w ramach tutoringu zewnętrznego na UŚ) Akademii Artes Liberales – ponad  dwudziestokrotnie,
 •  pełnomocnik Rektora UŚ ds współpracy z Akademią Artes Liberales (2015/16)
 •  opiekun doktorantów w ramach studiów doktoranckich Wydziału Filologicznego UŚ, corocznie (od ponad 20 lat) członek komisji rekrutacyjnej na MISH, następnie ISM.

  Członkostwo towarzystw naukowych, udział w komitetach  redakcyjnych:

 • członek Prezydium Komitetu Nauk o Literaturze PAN (I kadencja 2011-2014, II kadencja 2015-2018),
 • członek komisji ministerialnych rekrutujących studentów zagranicznych na studia w Polsce (współpraca z Biurem Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej),
 • członek Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza,   
 • członek Prezydium Krajowej Konferencji Kierowników Filologicznych Studiów Doktoranckich (2008-2013),
 • członek Zespołu Koordynującego Międzyuczelniany Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Akademii Artes Liberales (2008-2013),
 • członek Rady Naukowej Akademii Artes Liberales,
 • członek redakcji „Zagadnienia Rodzajów Literackich”,
 • członek redakcji „Śląskie Studia Polonistyczne”,
 • członek redakcji „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Poetica”,
 • Rozprawy Literackie” (Polska Akademia Nauk), 
 • Biblioteka Pana Cogito.

Nagrody i wyróżnienia:

 • I nagroda IBL PAN oraz Fundacji Stefana Batorego w Konkursie im. Klemensa Szaniawskiego za najlepszą pracę doktorską z historii i teorii literatury (1996),
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2007),
 • nagroda indywidualna za działalność dydaktyczną Uniwersytetu im. św.św. Cyryla i Metodego w Skopje (Macedonia; 2009),
 • Złota Odznaka za Zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego (2015),
 • dwunastokrotne indywidualne Nagrody JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego I i II stopnia (pięciokrotnie za działalność naukowo-badawczą; 1989-2016).

 

 

 

 

 

 

 

Accessibility