Elżbieta Dutka

Elżbieta Dutka

Prof. dr hab. Elżbieta Dutka
pokój: 418
tel.: (32) 200 94 18
adres e-mail: elzbieta.dutka@us.edu.pl

 

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Mit Ukrainy w poezji Józefa Łobodowskiego, 1996.
Doktorat
Wizje Ukrainy we współczesnej literaturze polskiej (J. Łobodowski, W. Odojewski, W. Paźniewski), 1999.
Habilitacja
Okolice nie tylko geograficzne. O twórczości Andrzeja Kuśniewicza, 2009.
Tytuł profesora
Nadany postanowieniem Prezydenta RP z dn. 15 września 2017 roku.

 

Najważniejsze publikacje:

Monografie autorskie:

 • Ukraina w twórczości Włodzimierza Odojewskiego i Włodzimierza Paźniewskiego. Katowice 2000.                                                                                                    
 • Okolice nie tylko geograficzne. O twórczości Andrzeja Kuśniewicza. Katowice 2008.     
 • Zapisywanie miejsca. Szkice o Śląsku w literaturze przełomu wieków XX i XXI. Katowice 2011.
 • Próby topograficzne. Miejsca i krajobrazy w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Katowice 2014.   
 • Centra, prowincje, zaułki. Twórczość Julii Hartwig jako auto/bio/geo/grafia. Kraków 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                

Wybrane artykuły:

 • „Lekcja rzeczy” – o interpretacji opowiadań współczesnych w liceum (na przykładzie utworów Pawła Huellego i Olgi Tokarczuk). W: Metodyka a nauka o literaturze i nauka o języku. Red. D. Michułka, K. Bakuła. Wrocław 2005.
 • O przekładzie intersemiotycznym. W: Wiedza o kulturze w szkole. Red. A. Gomóła, E. Dutka. Katowice 2007, s. 218–232.
 • „Odojewszczyzna” lat dziewięćdziesiątych? O „Oksanie” Włodzimierza Odojewskiego.  W: Literatura polska 1990–2000. T. 2. Red. T. Cieślak, K. Pietrych. Kraków 2002, s. 146–159.
 • Józef Łobodowski – poeta powracający do Lublina. W: Peregrynacje do źródeł. Twórczość pisarzy Lubelszczyzny od połowy XIX wieku po współczesność. Red. J. Szcześniak, D. Trześniowski. Lublin 2006.
 • „Innego końca świata nie będzie” – o apokalipsie w opowiadaniu „Próba generalna” Olgi Tokarczuk. W: Apokalipsa. Symbolika – Tradycja – Egzegeza. T. 2. Red. K. Korotkich, J. Ławski. Białystok 2007, s. 855–866.
 • „Przestrzeń współtworzenia” – o fotografii w pisarstwie Andrzeja Stasiuka. „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” 2009, nr 5, s. 268–287.
 • Melancholijne pejzaże Śląska. „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2012,  nr 3, s. 79–96. 
 • „Biografie składają się również z zapętleń”. Nieopowiedziane życie Ireny Gelblum. „Narracje o Zagładzie” 2015, nr 1, s. 212–224.
 •  „Szorstkie odosobnienie”. Josif Brodski w wierszach i wspomnieniach Julii Hartwig. „Przekładaniec” 2015, nr 30, s. 140–151.
 • „Ten jego emigracyjny los”. O tomie opowiadań Włodzimierza Odojewskiego „… i poniosły konie”. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”. Seria Filologiczna. Zeszyt 70/2011 Historia Literatury 6. Tematy i Konteksty.  Red. J. Pasterska. Rzeszów 2011, s. 192–209. 
 • Doświadczenie regionu (na przykładzie literatury o Śląsku). W: Nowy regionalizm. Badawczy rekonesans i zarys perspektyw. Red. M. Mikołajczak, E. Rybicka. Kraków 2012, s. 135–151.
 • Heterotopie. O twórczości Andrzeja Stasiuka. W: Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych. Cz. 1. Red. A. Nęcka, D. Nowacki, J. Pasterska, Katowice 2014, s. 437–466.
 • Historyjki czy historie? Parabole czy alegorie? O prozie Magdaleny Tulli. W: Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych. Cz. 1. Red. A. Nęcka, D. Nowacki, J. Pasterska, Katowice 2014, s. 525–550.
 • Śląskie „Alpy” i „Himalaje”. O transgranicznej biografii i niejednorodnym krajobrazie regionu. W: Region a tożsamości transgraniczne. Literatura. Miejsca. Translokacje. Red. D. Zawadzka, M. Mikołajczak, K. Sawicka-Mierzyńska. Kraków 2016, s. 300–310.
 • „Klasycyzowanie” Julii Hartwig. „Fraza. Poezja – proza – esej” 2016, nr 3, s. 136–150.
 •  „Tajna historia mówiona”. „Drach” Szczepana Twardocha jako głos (z) peryferii. „Świat i Słowo” 2016, nr 2, s. 59–73.
 • „Ligota koło Katowic, lipiec 1945″ – (de)formacje pamięci i figury zapomnienia. O fotografiach Stanisława Bobera i powieści „Spotkanie z jutrem” Aleksandra Baumgardtena. W: Regionalizm literacki – historia i pamięć. Red. Z. Chojnowski, E. Rybicka. Kraków 2017, s. 667–682.
 • Dekonstrukcja rodzinnego mitu kresowego i narracja „spóźnionego wnuka” w „Salkach” Wojciecha Nowickiego. W: Między mitem a rzeczywistością. Kresy Wschodnie w XIX i XX wieku. Red. A. Dawid, J. Lusek. Bytom-Opole 2017, s. 101–114. 
 • „Silezjologiczna eseistyka…”? „Śląska szkoła eseju”? Refleksje wokół książki Mariusza Jochemczyka „Wobec tradycji. Śląskie szkice oikologiczne”. „Postscriptum Polonistyczne” 2017, nr 1, s. 233–242.

 

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Komisja Historycznoliteracka PAN – oddział w Katowicach,
 • Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza,
 • Komitet Okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

 

Accessibility