Michał Kłosiński

Michał Kłosiński

Dr Michał Kłosiński
pokój: 421
tel.: (32) 200 94 21
adres e-mail: klosin.m@gmail.commichal.klosinski@us.edu.pl

Stopnie i tytuły naukowe: 

Magisterium
Świat Pęknięty. O „Poemach naiwnych” Czesława Miłosza, 2010.
Doktorat
Baudrillard – Teoria – Literatura, 2013

Publikacje:

Monografie autorskie

 • Świat pęknięty. O poemach naiwnych Czesława Miłosza. Texter. Warszawa 2013.
 • Ratunkiem jest tylko poezja. Baudrillard – Teoria – Literatura. IBL PAN. Warszawa 2015.

Redakcje naukowe:

 • Doświadczając. Szkice o twórczości (anty)modernistycznej. Red. E. Bartos, M. Kłosiński. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2014.
 • More After More. Essays Commemorating the Five-Hundredth Anniversary of Thomas More’s Utopia. Red. K. Olkusz, M. Kłosiński, K.M. Maj. Facta Ficta Research Centre. Kraków 2016.
 • Ekonomiczne teorie literatury. Red P. Tomczok, M. Kłosiński. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2016.

Artykuły naukowe:

 • W stronę hermeneutyki gier komputerowych. „Teksty Drugie” 2017, nr 2.
 • Zamieszkując wirtualne światy. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2017, nr 1.
 • Dwelling virtual worlds. W: Transdisziplinäre Gestaltung Essays der Folkwang Universität der Künste. Red. A.N. Shapiro, M. Digel, I. Wachendorff (Hrsg.), Passagen Verlag Ges. m. b. H. Wien 2017.
 • Jeana Baudrillarda krytyka ekonomii politycznej, struktury i władzy znaku. W: Ekonomia Literatury. Antologia. Red. P. Tomczok, M. Ratajczak. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2017, s. 157-178.
 • Wymiany symboliczne i wymiany niemożliwe. W: Ekonomia w badaniach literackich. Zagadnienia teoretyczne. Red. P. Tomczok, Ł. Milenkowicz. Wydawnictwo UŚ. Katowice 2017, s. 11-46. 
 • Black Money as the Matter of Neo-Liberal Utopia – Reading [C] Money of Soul And Possibility Control. „Studia Humanistyczne AGH” 2016, nr 2, s. 27-41.
 • Poezja jako utopijna alternatywa dla nowomowy neoliberalnej. „FA-art” 2016, nr 3, s. 97-107.
 • Wojownicy awangardy – projekty ekonomiczno-społeczne w manifestach literackich Brunona Jasieńskiego. W: Ekonomie w literaturze i kulturze. Red. P. Tomczok, B. Cymbrowski. Wydawnictwo UŚ. Katowice 2016, s. 89-107. 
 • SimCity: Where the City Ends. W: More After More. Essays Commemorating the Five-Hundredth Anniversary of Thomas More’s Utopia. Red. K. Olkusz, M. Kłosiński, K.M. Maj. Facta Ficta Research Centre. Kraków 2016, s. 134-147. 
 • Widmowe ekonomie. W: Literackie ekonomie. Red. P. Tomczok, P. Wolski. Wydawnictwo UŚ. Katowice 2016, s. 113-124. 
 • Poezja jako utopijna alternatywa dla nowomowy neoliberalnej. W: Ekonomiczne teorie literatury. Red. P. Tomczok, M. Kłosiński. Wydawnictwo UŚ. Katowice 2016, s. 117-128. 
 • Economia y politica en poesía polaca de los años vainte. W: Tadeusz Peiper. Heraldo de la vanguardia entre Españay Poloni. Red. P. Rypson. Muzeum Narodowe w Warszawie. Warszawa 2015.
 • Ekonomia i polityka w polskiej poezji lat dwudziestych. W: Papież awangardy. Tadeusz Peiper w Hiszpanii, Polsce, Europie. Red. P. Rypson. Muzeum Narodowe w Warszawie. Warszawa 2015.
 • Jeana Baudrillarda krytyka schizoanalizy. W: Polityczność psychoanalizy. Freud – Lacan – Žižek. Red. K. Kłosiński, D. Matuszek. Katowice 2014.
 • Melancholia i styl. O twórczości Marka Bieńczyka. W: Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych. Cz. 1. Red. A. Nęcka, D. Nowacki, J. Pasterska. Wyd. UŚ. Katowice 2014, s. 9-33.
 • Utopijność modeli wymian symbolicznych. „Wielogłos” 2014, nr 3, s. 105-122.
 • What is the “Place” of War. „International Journal of Baudrillard Studies” 2014, vol. 11, nr 2.
 • Schulz i Symulakry. „Wielogłos” 2013, nr 2, s. 113-126.
 • Potwór, którym więc jestem. W: Potwory, hybrydy, mutanty. Pogranicza ludzkiej natury. Red. R. Koziołek, M. Marcela, O. Knapek, J. Soćko. Katowice 2012.
 • Stefan Szymutko i Symulakry. „FA-art” 2012, nr 1-2.
 • Transpolitics, Fractal and Freedom in the East. Political metaphors of Jean Baudrillard. „International Journal of Baudrillard Studies” 2012, vol. 9, nr 3.
 • Potwór, którym więc jestem. „Świat i Słowo” 2012, nr 1.
 • „Inny Świat Miłosza, Ojciec – Matka – Krypta. „Pamiętnik Literacki” 2011, nr 2, s. 5-34.
 • Miejsca traumy w „Świecie” Miłosza. „Postscriptum Polonistyczne” 2011, nr 1.
 • „Spalić znak!” Baudrillard a ekonomia polityczna znaku. „FA-art” 2011, nr 3-4.
 • Miłoszowa fantazja o „Panu Tadeuszu”. W: Czesława Miłosza „północna strona” . Red. M. Czermińska i K. Szalewska. Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku. Gdańsk 2011.
 • 120 dni Sodomy Markiza de Sade jako analiza relacji władzy w kulturze oświecenia. W: Znaki współczesności Szkice o prozie i poezji. Red. K. Makles i A. Nęcka. Katowice 2010.
 • Problem hybrydy. „Świat i Słowo” 2010, nr 1.
 • W kleszczach statystyki– słów kilka o reklamie „Dzieci Ireny Sendlerowej”. „re: presja” 2010, nr 1.
 • Broniewski w sferze symulacji. W: Broniewski. Red. M. Jochemczyk, S. Kędzierski, M. Piotrowiaka i M. Tramer. Warszawa – Katowice 2009.
 • Intymność wyrażona w „Mopsożelaznym piecyku” Aleksandra Wata. W: Intymność wyrażona (2). Red. M. Tramer i A. Nęcka. Katowice 2007.
 • Urszuli Kozioł sen o narodzinach (lęku). „Świat i Słowo” 2009, nr 2.
 • O namiętnych nocach z wirtualnymi dziewczynami, czyli „Enter Galge”. „re: presja” 2009, nr 1.

Przekłady:

 • Jean Baudrillard: W stronę krytyki ekonomii politycznej znaku, przeł. Michał Kłosiński [w] Ekonomia Literatury. Antologia, red. Paweł Tomczok, Mikołaj Ratajczak, Wydawnictwo UŚ: Katowice 2017, s. 179-198. ISBN: 978-83-924891-6-0

Uczestnictwo w projektach badawczych:

 • 2011–2014; Narodowe Centrum Nauki, tytuł: Baudrillard – Teoria – Literatura, charakter udziału: kierownik,
 • 2013–2016; Narodowe Centrum Nauki, tytuł: Ekonomia Literatury, charakter udziału: wykonawca,
 • 2013; Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, tytuł: Historyczny słownik terminów literackich. Źródła i przemiany wybranych pojęć, charakter udziału: wykonawca.

Przynależność do ogólnopolskich oraz międzynarodowych stowarzyszeń naukowych:

 • Komisja Historycznoliteracka PAN – Oddział w Katowicach (od 2016 roku),
 • Utopian Studies Society (od 2015 roku),
 • Society for Utopian Studies (od 2014 roku),
 • Association des Amis de Jean Baudrillard (od 2012 roku).

 

Accessibility