Paweł Majerski

 Paweł Majerski

 

Dr hab. Paweł Majerski
pokój: 418
tel.: (32) 200 94 18 
adres e-mail: p_majerski@poczta.onet.pl

 Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Twórczość Jerzego Jankowskiego. Szkic monograficzny, 1992. 
Doktorat
Z problemów twórczości poetyckiej Anatola Sterna, 1999. 
Habilitacja
Hybrydy. O „młodej poezji” z lat sześćdziesiątych, 2012. 

Najważniejsze publikacje: 

Książki:

 • Jerzy Jankowski. Wydawnictwo „Śląsk” – Spółka z o.o. Katowice 1994.
 • Układy sprawdzeń. W kręgu Nowej Fali. Wydawnictwo „Śląsk” – Spółka z o.o. Katowice 1997.
 • Anarchia i formuły. Problemy twórczości poetyckiej Anatola Sterna. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2001.
 • Odmiany awangardy. Wydawnictwo „EGO” [Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Katowicach]. Katowice 2001.
 • Hybrydy. „O młodej poezji” z lat sześćdziesiątych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2011.

Artykuły (wybór):

 • Jerzy Jankowski i symbolistyczna autodestrukcja. (O zapomnianym epizodzie wileńskiej poezji). „Ruch Literacki” 1994, z. 1–2, s. 81–95.
 • Poetycka summa Tadeusza Gajcego. Wprowadzenie do lektury wiersza „Schodząc”. W: Liryka polska XX wieku – analizy i interpretacje. Red. W. Wójcik, przy współudziale E. Tutaj. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1994, s. 39–50.
 • Brunona Jasieńskiego re-konstruowanie literatury i świata. Przygotowanie do lektury powieści „Palę Paryż”. W: Między Kadenem a Andrzejewskim. W kręgu powieści polskiej XX wieku. Studia i szkice. Red. W. Wójcik, przy współudziale B. Gutkowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1995, s. 20–38. Przedruk w języku czeskim: Bruna Jasieńského re-konstrukce literatury a svĕta. (O románu „Pálim Pařiž”). Tłum. A. Lamers. W: Žánry živé, mrtvé, revitalizované. Red. L. Pavera. Opava 2006, s. 121–137.
 • Spalone mosty polskiego romantyzmu… (nad „Piłsudskim” Anatola Sterna). W: Mity, stereotypy, konwencje. Prace ofiarowane Włodzimierzowi Wójcikowi. Red. B. Gutkowska, M. Kisiel i E. Tutaj. Katowice 1995, s. 31–42.
 • Sytuacja futuryzmu polskiego po przełomie paĽdziernikowym (na marginesie sporu Anatola Sterna z Antonim Słonimskim). W: Przełomy: rok 1956. Studia i szkice o polskiej literaturze współczesnej. Red. W. Wójcik, przy współudziale M. Kisiel. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1996, s. 55–76.
 • W koleinach racjonalizmu. (Glosy do utworu „Nasz przyjaciel stół…” Anatola Sterna). „Ruch Literacki” 1998, z. 2, s. 189–204.
 • „…to świat zwykły nie zaświaty”. Eschatologiczny dialog Anatola Sterna i Tadeusza Różewicza. W: Słowo za słowo. Szkice o twórczości Tadeusza Różewicza. Red. M. Kisiel i W. Wójcik. Wydawca Kwartalnik Literacki „FA-art”. Katowice 1998, s. 68–89.
 • Boczny tor awangardowego eksperymentu. (O powieściach Jana Brzękowskiego). „Ruch Literacki” 1999, z. 6, s. 649–662. Przedruk w: Česká a polská emigrační literatura. Sbornik z mezinárodní vĕdecké konference. Red. L. Martinek, M. Tichý. Opava [Slezská Univerzita v Opavĕ. Filozoficko-Přírodovĕdecká Fakulta Ústav Bohemistiky a Knihovnictvi] 2002, s. 180–192.
 • O języku (w) poezji Anatola Sterna. „Przegląd Humanistyczny” 1999, nr 6, s. 103–124. Wersja skrócona: „Widzenie rzeczy”. O języku (w) poezji Anatola Sterna. W: Stabilita a labilita žánrů. Red. L. Pavera. Opava 2005, s. 201–223.
 • Strategia dyletanta. Tekst i konteksty „Kobiet wyśnionych” Anatola Sterna. W: Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Seria 2. Red. W. Wójcik, przy współudziale D. Opacka-Walasek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2000, s. 40–56.
 • „Odnowa uzębienia naszej świadomości”, czyli neofuturystyczne tendencje w polskim obiegu alternatywnym. W: Nowoczesność. Materiały z X Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów (Katowice – kwiecień 1997). Red. M. Tramer, A. Bąk. Wydawnictwo Gnome. Katowice 2000, s. 163–170.
 • W stanie Niepokoju. Tadeusza Różewicza „zawsze fragment. recycling”. W: Światy Tadeusza Różewicza. Materiały konferencji naukowej pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 28 kwietnia 1999 roku. Red. M. Kisiel, W. Wójcik. Wydawnictwo Gnome. Katowice 2000, s. 125–139. Przedruk w: Sborník Prací Filozoficko-Přírodovĕdecké Fakulty Slezské Univerzity v Opavĕ. Řada Literárnĕvĕdná. Series Scientiae Litterarum. Red. L. Pavera. Opava 2001, s. 90–102. „Studia Minora Facultatis Philosophiae et Rerum Naturalium Universitatis Silesianae Opaviensis”.
 • Liryczne wędrówki z zagłębiowskim paszportem. W: Zagłębie Dąbrowskie. W poszukiwaniu tożsamości regionalnej. Red. M. Barański. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2001, s. 327–333.
 • Górnośląski ruch literacki po roku 1989. W: Śląsk literacki. Materiały V sesji śląskoznawczej Pracowników Naukowych, Studentów i Gości Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 8–9 listopada 2000. Red. M. Kisiel, B. Morcinek-Cudak i T.M. Głogowski. Katowice 2001, s. 118–133.
 • Życie literackie Sosnowca. W: Instytucje kultury a środowiska twórcze Sosnowca. Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sosnowcu 8 maja 2001 roku. Red. E. Kosowska. Wyd. Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego. Sosnowiec 2002, s. 109–123.
 • Konkret – koncept – znaki. Notatki o tekstach wizualnych. W: Godność i styl. Prace dedykowane Włodzimierzowi Wójcikowi. Red. M. Kisiel, przy współudziale P. Majerski i Z. Marcinów. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2003, s. 298–307.
 • „W poezji nie można powracać”. Notatki o wierszach Lecha Piwowara. W: Literackie Zagłębie. Materiały I Sesji Zagłębiowskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu oraz Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Red. M. Kisiel, P. Majerski. Wyd. Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego. Sosnowiec 2003, s. 79–92.
 • Urodzeni sosnowiczanie. O bohaterach zagłębiowskiej powieści Edwarda Kudelskiego. W: Biografie z Zagłębia. Materiały II Sesji Zagłębiowskiej. Red. M. Kisiel, P. Majerski. Wyd. Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego. Sosnowiec 2004, s. 91–99.
 • Młody, idący… O Wacławie Stacherskim (1915–1944). W: Rocznik Sosnowiecki 2004. T. XIII: Pamięć miejsca. Red. M. Kisiel. Sosnowiec 2005, s. 97–109. Wersja poszerzona w: Śląskie Miscellanea. T. 19. Red. K. Heska-Kwaśniewicz. Katowice 2006, s. 126–134.
 • Wyobraźnia urealniona? Z notatek o „poezji najnowszej”. W: Spotkanie. Księga jubileuszowa dla Profesora Aleksandra Wilkonia. Red. M. Kita, B. Witosz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2005, s. 259–271.
 • „Miazga zdarzeń”. Tekst i konteksty „Młota” Andrzeja K. Waśkiewicza. W: Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Seria 3. Red. W. Wójcik, J. Kisielowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2005, s. 139–153. 
 • Legenda Zagłębia – reaktywacja? W: O Janie Pierzchale. Materiały III Sesji Zagłębiowskiej. Sosnowiec, 9 grudnia 2004 roku. Red. M. Kisiel, P. Majerski. Wyd. Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego. Sosnowiec 2005, s. 53–62.
 • „Stamtąd się wywodzimy”. O awangardowych „Hybrydach”. W: Czytanie Dwudziestolecia. Red. E. Hurnik, A. Wypych-Gawrońska. Wyd. im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza. Częstochowa 2005, s. 17–23.
 • W strumieniu prostych słów. Stereotypowe aktualizacje w liryce Anatola Sterna z lat czterdziestych i pięćdziesiątych. W: Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie. Red. A. Opacka, M. Kisiel. Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Katowice 2006, s. 44–64.
 • Milcząc w skowycie. Wokół „Drzewa ciemności” Stanisława Wygodzkiego. W: Mozaika kultur. Materiały IV Sesji Zagłębiowskiej. Sosnowiec, 1 grudnia 2005. Red. M. Kisiel, P. Majerski. Wyd. Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego. Sosnowiec 2006, s. 85–100.
 • Druk obietnic Mili Elin. W: Chodec cestami poezie. Drahomír Šajtar. Osiemdesátpĕt. Red. K. Šajtarová, L. Pavera. Ostrava 2007, s. 92–97.
 • Kosmos wewnętrzny i Historia. O wierszu „Mój pierwszy świat mniejszy od świata beze mnie” Krzysztofa Gąsiorowskiego. W: Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Seria 4. Red. D. Opacka-Walasek, przy współudziale E. Dutki. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2007, s. 74–92.
 • Międzyinstytutowa Pracownia Życia Literackiego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim – perspektywy i zamierzenia. Komunikat. W: Perspektywy literackich badań śląskoznawczych. Red. K. Heska-Kwaśniewicz, J. Lyszczyna. Wydawnictwo Gnome. Katowice 2007 [właśc. 2008], s. 128–132
 • „Testament” i skarga. O „Liście do Pozostałych” Edwarda Stachury. „Autograf” 2008, nr 2–3, s. 15–20. Przedruk w: Řánr – ponorná řeka. Gatunek, rzeka podziemna. Red. L. Pavera. Praha: Verbum 2009, s. 135–153.
 • Sen, pamięć i liryczne konwencje. O „Widzeniu” Zbigniewa Jerzyny. W: Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Seria 5. Red. D. Opacka-Walasek, przy współudziale P. Majerskiego. Uniwersytet Śląski, Studio 29. Katowice 2010, s. 77–92.
 • Concept album. O „Odwróconym świetle” Tymoteusza Karpowicza. W: Interpretując dalej. 34 najważniejsze książki poetyckie lat 1945–1989. Red. A. Kałuża, A. Świeściak. Universitas. Kraków 2011, s. 271–283.
 • Technologia – biologia – rzeczy ostateczne (notatka o kilku rozmowach Stanisława Lema). W: Architektura textu. Sborník k 80. narozeninám Františka Všetičky. Red. L. Pavera, I. Pospíšil. Wyd. Verbum: Praha 2012, s. 116–118.

Redakcje:

 • Geny. Ustroń 22–23 paĽdziernika 1999. Red. P. Majerski. EGO [Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Katowicach]. Katowice 2000.
 • Dialog w środku Europy: Język uzupełnień. Materiały Międzynarodowej Konferencji Krytyków i Poetów. Ustroń, 22–23 września 2001. Red. P. Majerski. EGO [Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Katowicach]. Katowice 2002.
 • Destruktor symbolu. Szkice o twórczości Stanisława Krawczyka. Red. P. Majerski. Miejski Ośrodek Kultury. Czerwionka-Leszczyny 2002.
 • Pisarze i badacze literatury w Zagłębiu Dąbrowskim. Słownik biobibliograficzny. Red. P. Majerski. T. 1. Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego. Sosnowiec 2002.
 • Pisarze i badacze literatury w Zagłębiu Dąbrowskim. Słownik biobibliograficzny. Red. P. Majerski. T. 2. Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego. Sosnowiec 2002.
 • Godność i styl. Prace dedykowane Włodzimierzowi Wójcikowi. Red. M. Kisiel, przy współudz. P. Majerskiego i Z. Marcinowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2003.
 • Literackie Zagłębie. Red. M. Kisiel, P. Majerski. Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego. Sosnowiec 2003.
 • Dialog w środku Europy: rok 2002. Materiały III Międzynarodowej Konferencji Krytyków i Poetów zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury oraz Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Katowicach. Czerwionka-Leszczyny, 13–14 września 2002. Red. P. Majerski. Miejski Ośrodek Kultury. Czerwionka-Leszczyny 2003.
 • Biografie z Zagłębia. Red. M. Kisiel, P. Majerski. Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego. Sosnowiec 2004.
 • Dialog w środku Europy: Śląsk & Slezsko. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji Krytyków i Poetów zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach 12 września 2003. Red. S. Krawczyk i P. Majerski. Miejski Ośrodek Kultury. Czerwionka-Leszczyny 2004.
 • O Janie Pierzchale. Red. M. Kisiel, P. Majerski. Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego. Sosnowiec 2005.
 • Dialog regionów: Jedność państwa, prywatność regionu. Materiały I Międzynarodowej Konferencji Literackiej zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach 19 listopada 2004. Red. S. Krawczyk i P. Majerski. Miejski Ośrodek Kultury. Czerwionka-Leszczyny 2005.
 • Dialog regionów: Śląsk – tożsamość. Materiały II Międzynarodowej Konferencji Literackiej zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach 21 października 2005. Red. S. Krawczyk, P. Majerski. Miejski Ośrodek Kultury. Czerwionka-Leszczyny 2006.
 • Pisarze i badacze literatury w Zagłębiu Dąbrowskim. Słownik biobibliograficzny. Red. P. Majerski. T. 3. Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego. Sosnowiec 2006
 • Mozaika kultur. Red. M. Kisiel, P. Majerski. Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego. Sosnowiec 2006.
 • Dialog regionów: Śląsk – Zagłębie. Materiały III Międzynarodowej Konferencji Literackiej zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach. Red. S. Krawczyk, P. Majerski. Miejski Ośrodek Kultury. Czerwionka-Leszczyny 2007.
 • Symbole Zagłębia. Red. M. Kisiel, P. Majerski. Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego. Sosnowiec 2007.
 • Dialog regionów: Język obrazów. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji Literackiej zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach, 22 listopada 2007. Red. S. Krawczyk, P. Majerski. Miejski Ośrodek Kultury. Czerwionka-Leszczyny 2008.
 • Zagłębiowskie rody. Red. M. Kisiel, P. Majerski. Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego. Sosnowiec 2008.
 • Dialog regionów: Język kresów, kresy języka. Materiały V Międzynarodowej Konferencji Literackiej zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach, 21 listopada 2008. Red. S. Krawczyk, P. Majerski. Miejski Ośrodek Kultury. Czerwionka-Leszczyny 2009.
 • Artyści z Zagłębia. Red. M. Kisiel, P. Majerski. Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego. Sosnowiec 2009.
 • Pisarze z Zagłębia. Red. M. Kisiel, P. Majerski. Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego. Sosnowiec 2010.
 • Dialog regionów: Tłumacze kultur. Materiały VI i VII Międzynarodowej Konferencji Literackiej zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach. Red. S. Krawczyk, P. Majerski. Miejski Ośrodek Kultury. Czerwionka-Leszczyny 2010.
 • Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Seria 5. Red. D. Opacka-Walasek, przy współudziale P. Majerskiego. Uniwersytet Śląski, Studio 29. Katowice 2010, s. 77–92.
 • Architektura Zagłębia. Red. M. Kisiel, P. Majerski. Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego. Sosnowiec 2011.
 • Przyroda Zagłębia. Red. M. Kisiel, P. Majerski. Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego. Sosnowiec 2012.
 • Okolica najbliższa: Nad Bierawką, nad Rudą. Materiały Konferencji Literackiej zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach. Red. S. Krawczyk, P. Majerski. Miejski Ośrodek Kultury. Czerwionka-Leszczyny 2012.

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych i literackich:

 • Komisja Historycznoliteracka Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach,
 • Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza,
 • Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (1999-2002 sekretarz zarządu Oddziału SPP w Katowicach),
 • Górnośląskie Towarzystwo Literackie.

Sprawowane funkcje:

 • wicedyrektor Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej (2002-2005),
 • kierownik Pracowni Życia Literackiego Na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim (2003-2013).

Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia:

 • stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1998),
 • Literacka Nagroda „Solidarności” za Książkę Roku 1997 Układy sprawdzeń. W kręgu Nowej Fali (1998),
 • nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2001, 2013),
 • Srebrny Krzyż Zasługi (2005),
 • odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2005),
 • nagroda Prezydenta Miasta Sosnowca (za dorobek publicystyczno-naukowy, 2006),
 • nagroda Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej (za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, 2007),
 • srebrna odznaka „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego” (2007).
Accessibility