Adam Dziadek

 Adam Dziadek

Prof. zw. dr hab. Adam Dziadek
pokój: 414
tel.: (32) 200 94 14
adres e-mail: adam_dziadek@wp.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat
Rytm i podmiot w liryce Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra Wata, 1998. 
Habilitacja
Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej, 2005. 

Najważniejsze publikacje: 

Książki:

 • Rytm i podmiot w liryce Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra Wata. Katowice 1999, ss. 152.
 • Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej. Katowice 2004, ss. 246.
 • Na marginesach lektury. Szkice teoretyczne. Katowice 2006, ss. 196.
 • Obrazy i teksty – interferencje i interpretacje. Katowice 2007.
 • Aleksander Wat: Wiersze wybrane. Oprac. A. Dziadek. Wrocław 2008, BN I, nr 300, ss. LXXXVIII+332.

Redakcje:

 • Starość. Wybór materiałów z VII Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ. Red. A. Dziadek, A. Nawarecki. Katowice 1995. 
 • Stanisław Barańczak, Clare Cavanagh – 77 przekładów. Red. A. Dziadek. Katowice 1995.
 • Stefan Themerson – Kardynał Pölätüo i Generał Piesc. Red. A. Dziadek. Warszawa 2003 (tu po raz pierwszy w języku polskim dodany do Kardynała Pölätüo Słownik symboli traumatycznych).
 • Dialogi z romantycznym kontekstem. Szkice o poezji polskiej. Red. A. Dziadek, J. Dembińska-Pawelec. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2006.  
 • Kulturowe wizualizacje doświadczenia. Red. W. Bolecki, A. Dziadek. Wydawnictwo IBL PAN. Warszawa 2010.
 • Przyszłość polonistyki: rewizje – koncepcje – przemiany. Red. A. Dziadek, K. Kłosiński, F. Mazurkiewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013. 

Artykuły (wybór):

 • Rytm i podmiot w „Oktostychach” i „Muzyce wieczorem” Jarosława Iwaszkiewicza. „Pamiętnik Literacki” 1999, z. 2, s. 27-66.
 • „Poemat bukoliczny” Aleksandra Wata. „Teksty Drugie” 2000, nr 3, s. 168-178.
 • Sztuka mikrolektury Rolanda Barthes’a. W: Mikrologia i miniatura. Red. A. Nawarecki. Katowice 2000, s. 30-45.
 • Problem ekphrasis – dwa „Widoki Delft” (Adam Czerniawski i Adam Zagajewski). „Teksty Drugie” 2000, nr 4, s. 141-151.
 • Obraz jako interpretant. Na przykładzie polskiej poezji współczesnej. „Pamiętnik Literacki” 2001, nr 2, s. 127-148.
 • Anagramy Ferdynanda de Saussure’a – historia pewnej rewolucji. „Teksty Drugie” 2001, nr 6, s. 109-125.
 • Od polityki i teorii do literatury. Wokół „Théorie d’ensemble” grupy Tel Quel. „Przestrzenie Teorii” 2002, nr 1, s. 105-117.
 • O Notre-Dame raz jeszcze. W: Stulecie Przybosia. Red. E. Balcerzan, S. Balbus. Poznań 2002, s. 289-304.
 • Stereotypy intertekstualności. W: Stereotypy w literaturze (i tuż obok). Red. W. Bolecki i G. Gazda. Warszawa 2003, s. 67-82.
 • Interférences des arts. W: La poésie polonaise du vingtième siècle. Voix et visage. Red. M. Delaperièrre. Paris 2004, s. 66-77.
 • Narracja a tożsamość – przypadek Rolanda Barthes’a. W: Narracja i tożsamość. Współczesne problemy antropologii literatury. Red. W. Bolecki i R. Nycz. Warszawa 2004, s. 68-80.
 • Rolanda Barthes’a lektury obrazów (oraz to, co dla metodologii z nich wynika). W: Intersemiotyczność. Red. S. Balbus, A. Hejmej, J. Niedzwiedź. Kraków 2004, 53-70.
 • Muzeum nowoczesności André Malraux. W: Muzeum sztuki. Antologia. Red. M. Popczyk. Kraków 2005, s. 211-219.
 • Themerson i Schwitters. „Teksty Drugie” 2006, nr 4, s. 85-93.
 • Projekt krytyki somatycznej. W: Literackie reprezentacje doświadczenia. Red. W. Bolecki i E. Nawrocka. Gdańsk 2007, s. 69-82.
 • Żeński wariant podmiotu? W: Xięga Erazmiańska. Red. J. Madejski, A. Skrendo, A. Zawiszewska. Szczecin 2007, s. 23-30.
 • Edward Balcerzan albo: Kto tak naprawdę był PPP? W: Od tematu do rematu. Przechadzki z Balcerzanem. Red. T. Mizerkiewicz, A. Stankowska. Poznań 2007, s. 145-153.
 • Atopia – stadność i jednostkowość. „Teksty Drugie” 2008, nr 1-2, s. 237-243.
 • Doświadczenie nowoczesności w „Europie” Anatola Sterna. W: Nowoczesność jako doświadczenie. Analizy kulturoznawcze. Red. R. Nycz, B. Giza i A. Zeidler-Janiszewska. Warszawa 2008, s. 12-20.
 • Ścinki, skrawki i poprawki (na marginesach wierszy i poematów Aleksandra Wata). W: Wyobraźnia i pedanteria. Prace ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Głowali w 65. rocznicę urodzin. Red. M. Adamski, M. Gorczyński, M. Gorczyńska i W. Malecki. Wrocław 2008, s. 47-55.
 • Aleksander Wat precursoredell’analisi del linguaggiototalitarno. „pl.it” 2008, nr 2, s. 249-250.
 • Tekst wielowymiarowy – przypadek „Semantic Divertissements” Franciszki i Stefana Themersonów. „Przegląd Kulturoznawczy” 2009, nr 5, s. 57-64.
 • Ruch w uchu. „Teksty Drugie” 2009, nr 5, s. 106-110.
 • Aleksander Wat w Beinecke Library. „Teksty Drugie” 2009, nr 6, s. 251-158.
 • Literatura, literaturoznawstwo – czemu służą te sztuki?. „Teksty Drugie” 2010, nr 1-2, s. 56-60.
 • Recherche des traces mémorielles en Silésie. W: La Pologne multiculturelle. Red. M. Delaperrière. Paris 2010, s. 158-170.
 • Listy Oli Watowej do Czesława Miłosza. „Pamiętnik Literacki” 2011, z. 2, s. 171-189.
 • Notatniki Aleksandra Wata z Beinecke Library. „Pamiętnik Literacki” 2013, z. 4, s. 197-222 (transkrypcja rękopisów wspólnie z Janem Zielińskim).
 • Szaleństwo Peipera. „Teksty Drugie” 2013, nr 5, s. 107-112.
 • Cały świat jest tekstem! Polikontekstualność i transdyskursywność. W: Przyszłość polonistyki. Koncepcje – rewizje – przemiany. Red. A. Dziadek, K. Kłosiński, F. Mazurkiewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013, s. 33-43.
 • L’atopie et la memoire dans la prose polonaise contemporaine. W: Mémoires des lieux dans la prose centre-européenne après 1989. Red. M. Smorąg-Goldberg, M. Tomaszewski. Noir sur Blanc. Lausanne 2013, s. 176-186.
 • L’oeuvre d’Alexander Wat dans le contexte des documents de son archive à Beinecke Library (Yale Univeristy). W: Aleksander Wat sur tous les fronts. Red. M. Delaperrière. Instutut d’etudes slaves. Paris 2013, s. 185-200.

Przekłady:

 • Roland Barthes: Imperium znaków. Warszawa 1999, 2004 i 2012
 • Roland Barthes: Mitologie. Warszawa 2000 i 2008.
 • Roland Barthes: Rasch. „Er(r)go” 2000, nr 1.
 • Roland Barthes: Sztuka stara jak świat. W: Dystans i zaangażowanie. Wspólnota – literatura – doświadczenie. Antologia przekładów. Red. Z. Kadłubek, T. Sławek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2008.
 • Jacques Derrida: Pozycje. Katowice 1997 i 2008.
 • Jacques Derrida: Szibbolet dla Paula Celana. Katowice 2000.
 • Jacques Derrida: Marginesy filozofii. Warszawa 2002 (fragmenty).
 • André Malraux: Muzeum wyobraźni. W: Muzeum sztuki. Antologia. Red. M. Popczyk. Universitas. Kraków 2005 (fragmenty).
 • Jacques Derrida: Wieże Babel. W: Współczesne teorie przekładu. Antologia. Red. P. Bukowski, M. Heydel. Znak. Kraków 2009.
 • Jacques Derrida: Oligarchie: wymienianie, wyliczanie, obliczanie. „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2010, t. 17 (fragmenty Politique de l’amitié).
 • Jean-Luc Nancy: Zakazana reprezentacja. „Teksty Drugie” 2004, nr 5.
 • Marc Augé: Nie-miejsca. Wstęp do antropologii nadnowoczesności. „Teksty Drugie” 2008, nr 4.
 • Maria Delaperrière: Polskie awangardy a poezja europejska. Katowice 2004.
 • Milan Kundera: Idylla w domu wariatów. „Litteraria Copernicana” 2010, nr 1.
 • Clifford Geertz: Kultura, umysł, mózg. „Teksty Drugie” 2011, nr 1-2.
 • Pierre-Yves Oudeyer: Samoorganizacja w ewolucji mowy. „Teksty Drugie” 2011, nr 1-2.
 • Gérard Raulet: Flozofia niemiecka po 1945. Oficyna Naukowa. Warszawa 2013.

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • Komitet Nauk o Literaturze PAN,
 • członek Komitet Redakcyjnego „Pamiętnika Literackiego”.

Sprawowane funkcje:

 • wicedyrektor Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej (od 2008-2012),
 • Redaktor naczelny półrocznika „Śląskie Studia Polonistyczne”,
 • prodziekan Wydziału Filologicznego UŚ ds. rozwoju naukowego (od 2016).

Nagrody i wyróżnienia:

 • nagroda naukowa JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego (2000, 2004, 2005, 2007, 2009),
 • Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej na kwerendę w Beinecke Library (Yale University; 2009).

 

Accessibility