Monika Ładoń

Monika Ładoń

Dr Monika Ładoń
pokój: 414
tel.: (32) 200 94 14
adres e-mail: monikapeter@wp.pl

Stopnie i tytuły naukowe

Magisterium
Pisarz drugorzędny. Próba opisu zjawiska, 2001.
Doktorat
Pisarz-intelektualista. Między modelem a postawą Antoniego Słonimskiego, 2005.

Najważniejsze publikacje:

 Monografie autorskie:

 • „Bardzo proszę pamiętać, że ja byłem przeciw”. Studia o Antonim Słonimskim. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2008, ss. 151.

Redakcje:

 • Zamieranie. Prozy. Red. M. Ładoń, G. Olszański. Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Uniwersytet Śląski. Katowice 2012, ss. 167.
 • Zamieranie fikcji. Red. M. Ładoń, G. Olszański. Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Uniwersytet Śląski. Katowice 2014.
 • Zamieranie gatunku. Red. M. Ładoń, G. Olszański. Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Uniwersytet Śląski. Katowice 2015.

Artykuły (wybór):

 • Antoni Słonimski w dziennikach Kijowskiego i Kisielewskiego. W: Świat przez pryzmat ja. T. 1: Teorie i autobiograficzne rekonesanse. Red. B. Gontarz i M. Krakowiak. Katowice 2006, s. 87–98.
 • „Jak my kiedyś wrócimy? Którymi drogami?” Antoniego Słonimskiego droga do kraju. W: Dialogi z romantycznym kontekstem. Szkice o poezji polskiej. Red. J. Dembińska-Pawelec i A. Dziadek. Katowice 2006, s. 128–151.
 • Obraz gruźlicy w opowiadaniach Jarosława Iwaszkiewicza. W: Mity słowa, mity ciała. Red. L. Wiśniewska, M. Gołuński. Wstęp L. Wiśniewska. Bydgoszcz 2007, s. 255–268.
 • Elegia miasteczek żydowskich Antoniego Słonimskiego w kontekście motywu żydowskiego. Rozpoznania wstępne. W: Lektury. Red. G. Olszański i D. Pawelec. Katowice 2008, s. 161–174.
 • Poeci warszawscy. BroniewskiSłonimski. W: Broniewski. Red. M. Jochemczyk, S. Kędzierski, M. Piotrowiak i M. Tramer. Warszawa – Katowice 2009, s. 198–212.
 • „Moje życie utajone to – rak”. Doświadczenie choroby w Dziennikach Anny Kowalskiej. W: Pisarstwo kobiet pomiędzy dwoma dwudziestoleciami. Red. I. Iwasiów i A. Galant. Kraków 2011, s. 99–112.
 • Romantyczne stylizacje gruźlicy. Wśród Iwaszkiewiczowskich repetycji. W: Romantyczne repetycje i powroty. Red. A. Czajkowska i A. Żywiołek. Częstochowa 2011, s. 389–401.
 • Lektura śmierci Edgara Szyllera. O inspiracjach faustycznych w „Sławie i chwale” Jarosława Iwaszkiewicza. W: Don Kichot i inni. Postacie mityczne w perspektywie komparatystycznej. Red. L. Wiśniewska. Bydgoszcz 2012, s. 361–370.
 • Muzyka i gruźlica. W: Muzyka i muzyczność w literaturze od Młodej Polski do czasów najnowszych (I). Red. M. Lachman i J. Wiśniewski. Łódź 2012, s. 151–162. „Folia Litteraria Polonica” 2012, nr 1.
 • Jak „zarażała” Czarodziejska góra… W: Czytanie Dwudziestolecia III. T. II. Red. E. Hurnikowa i E. Wróbel. Częstochowa 2012, s. 109–121.
 • Powietrze i oddech w przestrzeni śmierci. Glosa do cyklu podolskiego Włodzimierza Odojewskiego. W: Prozy. Red. M. Ładoń, G. Olszański. Katowice 2012, s. 140–156.
 • Wobec choroby. O literackich reprezentacjach gruźlicy i raka. W: GorszeNIE w literaturze, języku, mediach i edukacji. Red. B. Skowronek i E. Rudnicka-Fira. Kraków 2013, s. 51–62.
 • Gwałt w prozie Włodzimierza Odojewskiego. „Postscriptum Polonistyczne” 2013, nr 1, s. 107–125.
 • „Być kronikarzem własnego zaniku”. Lektura Dziennika Jerzego Pilcha. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2013, nr 2, s. 159–174.
 • „Zawał jako przymiarka”. Listy do Eumenid Mirona Białosze W: Adaptacje I. Język – Literatura – Sztuka. Red. W. Hajduk-Gawron i A. Madeja. Wydawnictwo UŚ, Wydawnictwo Gnome. Katowice 2013, s. 61–79. Biblioteka „Postscriptum Polonistycznego” 2013, nr 3.
 • Gruźlica: choroba – ciało – słowo; Polisensoryczna percepcja świata. Przykład gruźlicy; Zawał; Nowotwór. W: Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienie zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności. Red. W. Bolecki. http://sensualnosc.ibl.waw.pl.
 • „Pół-cmentarna” tabliczka. Wokół Zawału Mirona Białoszewskiego. W: Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje. T. 3. Centrum i pogranicza literatury. Red. E. Dutka i G. Maroszczuk. Katowice 2014, s. 249–264.
 • „Ameryka, wielogłowa hydra”. Wokół Dziennika amerykańskiego Julii Hartwig. W: Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria pierwsza. Red. B. Nowacka i B. Szałasta-Rogowska. Katowice 2014, s. 339–352.
 • Jedzenie i głód. Gruźlicze ścieżki. W: Od-głosy jedzenia. Red. G. Pietruszewska-Kobiela i A. Regiewicz. Częstochowa 2015, s. 215–227.
 • Lektura w chorobie. Krystyny Kofty Lewa, wspomnienie prawej. W: Kobieta, biblioteka, lektura. Red. A. Zawiszewska i A. Galant. Szczecin 2015, s. 297–310.
 • Zamieranie życia. O Miłości z kamienia Grażyny Jagielskiej. W: Zamieranie fikcji. Red. M. Ładoń, G. Olszański. Katowice 2014, s. 173–194.
 • O korespondencji Mieczysława Grydzewskiego i Jana Lechonia. W: Skamander. T. 11. Reinterpretacje. Red. A. Wójtowicz i M. Tramer. Katowice 2015, s. 191–204.
 • Kobiecość w lustrze nowotworu. O zapiskach chorobowych Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. W: Literatura piękna i medycyna. Red. M. Ganczar i P. Wilczek. Kraków 2015, s. 221–238.
 • „Niezagojona rana”. O twórczości Włodzimierza Odojewskiego. W: Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych. Część 2. Red. A. Nęcka, D. Nowacki, J. Pasterska. Katowice 2016, s. 365–388.
 • Czary zza Tęczowego Mostu. Choroba w Siedmiu sowich piórach Katarzyny Ryrych. W: Par coeur. Twórczość dla dzieci i młodzieży raz jeszcze. Red. I. Gralewicz-Wolny i B. Mytych-Forajter. Katowice 2016, s. 129–144.
 • Kłopotliwa kasetka z chorobami. O Włoskich szpilkach i Szumie Magdaleny Tulli. W: Kobieta, literatura, medycyna. Red. A. Galant i A. Zawiszewska. Szczecin 2016, s. 369–383.
 • „Jasny uśmiech gruźlika”. Wokół Opowiadania szwajcarskiego Jarosława Iwaszkiewicza. W: Choroba – ciało – dusza w literaturze i kulturze. Red. J. Tymieniecka-Suchanek, Katowice 2017, s. 148–161.
 • „Rana w sercu”. O zawałowych esejach Jana Kotta. „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2017, nr 1, s. 395–409.

Udział w grantach i projektach badawczych:

 • wykonawca w grancie Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienie zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności. Kierownik: Włodzimierz Bolecki. Nr NCBiR N R17 005 06/2009,
 • wykonawca w grancie Historyczny słownik terminów literackich. Kierownik: Aleksander Nawarecki.

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza,
 • Komisja Historycznoliteracka PAN Oddziału w Katowicach.

 

 

Accessibility