Anna Szawerna-Dyrszka

 

Dr hab. prof.UŚ Anna Szawerna-Dyrszka
pokój: 416
tel.: (32) 200 94 16 
adres e-mail: annadyrszka@wp.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Trzy eseje o Jerzym Niemojowskim i jego poemacie „Koncert na głos kobiecy. Biomachia”, 1984. 
Doktorat
Doświadczanie czasu. O poezji Wacława Iwaniuka, 1993 
Habilitacja
Śmiech katastrofisty. Teodor Bujnicki w kręgu Żagarów, 2009 

Najważniejsze publikacje: 

Książki:

 • Doświadczanie czasu. O poezji Wacława Iwaniuka. Katowice 2000.
 • Śmiech katastrofisty. Teodor Bujnicki w kręgu Żagarów. Katowice 2007.
 • Bliższe i dalsze okolice Miłosza. Katowice 2011.

Redakcje:

 • Żydzi w literaturze. Red. A. Szawerna-Dyrszka i M. Tramer. Katowice 2003.
 • Na boku. Pisarze teoretykami literatury?… T. 2. Red. J. Olejniczak i A. Szawerna-Dyrszka. Katowice 2010.
 • Na boku. Pisarze teoretykami literatury?... T. 3. Red. A. Szawerna-Dyrszka, J. Olejniczak. Katowice 2012.

Opracowania:

 • T. Bujnicki: Liryki w wileńskim pejzażu. Wstęp, opracowanie, kalendarium, wybór A. Szawerna-Dyrszka. Katowice 2010.

Artykuły (wybór):

 • Tradycja Szekspira w liryce Antoniego Słonimskiego. W: Skamander 6. Studia o twórczości Antoniego Słonimskiego. Red. I. Opacki przy współudziale A. Węgrzyniak. Katowice 1988.
 • Symbole polskości w wierszu Jana Lechonia „Skowronek”. W: Skamander 8. Szkice i interpretacje. Red. I. Opacki. Katowice 1991.
 • O odbiorze powojennej twórczości Wacława Iwaniuka (z badań nad krytyką emigracyjną). W: Szkice o twórczości Wacława Iwaniuka. Red. I. Opacki przy współudziale Z. Mokranowskiej. Katowice 1992.
 • „Zostanie krew na ustach, a na stopach znaki”. Katastrofizm w „Pełni czerwca” i „Dniu Apokaliptycznym” Wacława Iwaniuka. W: Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Seria 2. Red. W. Wójcik przy współudziale D. Opackiej-Walasek. Katowice 2000.
 • Drobiny czasu. Na przykładzie wierszy Teodora Bujnickiego. W: Miniatura i mikrologia literacka. Red. A. Nawarecki. Katowice 2001.
 • Sens kunsztownej formy. O jednym wierszu Teodora Bujnickiego. W: Tkanina. Studia Szkice Interpretacje. Red. A. Węgrzyniak, T. Stępień. Katowice 2003.
 • Żagarystów ucieczki od historii. W: Poza historią. Red. J. Lyszczyna, M. Barłowska. Katowice 2006.
 • Na marginesach poezji. O teoretycznoliterackich uwagach Czesława Miłosza. W: Na boku. Pisarze teoretykami literatury?… (szkice). Red. J. Olejniczak, M. Bogdanowska. Katowice 2007.
 • O Zygmuncie Karskim – zapomnianym poecie Skamandra. W: Czytanie Dwudziestolecia II. Red. E. Hurnik, E. Wróbel. Częstochowa 2009.
 • Na początku był… Bujnicki. W: Żagary. Środowisko kulturowe grupy literackiej. Red. T. Bujnicki, K. Biedrzycki, J. Fazan. Kraków 2009.
 • O wileńskiej grupie organizacji Pet i jej dzienniku. W: Dwudziestolecie 1918-1939. Odkrycia – Fascynacje – Zaprzeczenia. Red. A.S. Kowalczyk, T. Wójcik, A. Zieniewicz. Warszawa 2010.
 • Leśne tropy Czesława Miłosza. „Postscriptum Polonistyczne” 2011, nr 1.
 • Krótka historia pewnej hodowli. W: Zwierzęta i ludzie. Red. J. Kurek, K. Maliszewski. Chorzów 2011.
 • Czesława Miłosza powroty do… W: Fantazmaty i fetysze w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Red. J. Wierzejska, T. Wójcik, A. Zieniewicz. Warszawa 2011.
 • Sienkiewicz Miłosza. W: W kręgu idei Miłoszowskich. Studia nad życiem i twórczością Czesława Miłosza. Red. T. Dalecka, M. Dawlewicz. Wilno 2011.
 • Teodor Bujnicki w zeszytach „Zielonej Księgi”. W: Teodor Bujnicki. Ostatni bard Wielkiego Księstwa Litewskiego. Red. naukowa i wstęp. T. Bujnicki. Białystok 2012.
 • Ślady lektur satyryka. O parodiach Teodora Bujnickiego. W: Ślady lektury. Red. J. Lyszczyna. Katowice 2012.
 • U źródeł żądzy pisania Czesława Miłosza. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2013, nr 4.
 • O włóczęgach Włóczęgów w „Włóczędze”. W: Góry i wędrowanie. Red. J. Pacuła. Bielsko-Biała 2013.
 • Wobec Sienkiewicza. Miłosz – Gombrowicz – Brzozowski. W: Literatura popularna. T. 1: Dyskursy wielorakie. Red. E. Bartos, M. Tomczok. Katowice 2013.
 • Rzeki wileńskich Włóczęgów. W: Urzeczenie. Locje literatury i wyobraźni. Red. M. Piotrowiak, M. Jochemczyk. Katowice 2013.

Udział w grantach i projektach badawczych:

 • uczestnictwo w grancie Żagary. Monograficzny opis grupy literackiej (0528/H01/2004/26).

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • Komisja Historycznoliteracka PAN,
 • Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza.

Nagrody i wyróżnienia:

 • nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukową (1994, 2010, 2012)
 • srebrna odznaka „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego” (2005).

 

Accessibility