Józef Olejniczak

 Józef Olejniczak

 

Prof. zw. dr hab. Józef Karol Olejniczak
pokój: 413
tel.: (32) 200 94 13 
adres e-mail: olej2@poczta.onet.pStopnie i tytuły naukowe:

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
W labiryncie siebie. O „Dzienniku” Witolda Gombrowicza, 1983. 
Doktorat
Motywy arkadyjskie w twórczości Stanisława Vincenza, Jerzego Stempowskiego, Józefa Wittlina i Czesława Miłosza, 1992. 
Habilitacja
W-Tajemniczanie. Aleksander Wat, 2000. 
Tytuł Profesora
„Kłamstwo nieprzerwane nas drąży…” Cztery szkice o Witoldzie Gombrowiczu, 2004. 

Najważniejsze publikacje:

Książki:

 • Arkadia i małe ojczyzny. Vincenz – Stempowski – Wittlin – Miłosz. „Oficyna Literacka”. Kraków 1992.
 • Emigracje. Studia. Szkice. Sylwetki. Agencja Artystyczna „Para”. Katowice 1999.
 • W–Tajemniczanie. Aleksander Wat. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1999.
 • „Kłamstwo nieprzerwane nas drąży”. Cztery szkice o Gombrowiczu. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2003.
 • Czytając Miłosza. „Śląsk”. Katowice 1997, wyd. II – 2011.
 • Powroty w śmierć. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2009.
 • Czesław Miłosz. Autobiografia. Wyd. IBL PAN. Warszawa 2013.
 • Inflacja – deflacja. Szkice o literaturoznawczej teorii i praktyce. Warszawa – Katowice 2016.

Artykuły, prace pod redakcją

 • Literatura emigracyjna 1939-1989. T. 1. Red. J. Garliński, Z. Jagodziński, J. Olejniczak, I. Opacki, M. Pytasz. „Śląsk”. Katowice 1993; t. 2 – 1996.
 • Po Dantem. GCK. Katowice 1996 (redakcja, wprowadzenie do dyskusji, oprac. dyskusji).
 • Na boku. Pisarze teoretykami literatury?… Red. J. Olejniczak i M. Bogdanowska. Agencja Artystyczna „Para”. Katowice 2007.
 • Starość, raz jeszcze… Red. J. Olejniczak i S. Zając. Agencja Artystyczna „Para”. Katowice 2007.
 • Ciało. Granice. Kanon. Studia. Red. J. Olejniczak i M. Rygielska. Agencja Artystyczna „Para”. Katowice 2008.
 • Na boku. Pisarze teoretykami literatury?… T. 2. Red. J. Olejniczak i A. Szawerna-Dyrszka. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.
 • Na boku. Pisarze teoretykami literatury. T. 3. Red. J. Olejniczak, A. Szawerna-Dyrszka, R. Knapek. Agencja Artystyczna „Para”. Katowice 2012.
 • Polityczność literatury. Polityczność literaturoznawstwa. Gramatyka sprzeciwu. Red. J. Olejniczak, R. Knapek, M. Szumna. Agencja Artystyczna „Para”. Katowice 2012.
 • Teoria nad-interpretacją? Red. J. Olejniczak, M. Baron, P. Tomczok. Wyd. FA-art, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2012.
 • Józef Wittlin. Listy do redaktorów „Wiadomości”. Archiwum Emigracji LIV. Źródła i materiały do dziejów emigracji polskiej po 1939 roku. Seria: Dokumentacja Życia Literackiego Kręgu  Londyńskich „Wiadomości” (1945-1981). Red. W. Lewandowski. T. 2. Wydawnictwo Naukowe UMK. Toruń 2014.
 • „Śląskie Studia Polonistyczne” 2014, nr 1-2 [red. działu „Historie literatury”, s. 87-172].

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza – członek oddziału katowickiego,
 • Komisja Historycznoliteracka PAN – Oddział w Katowicach.

Sprawowane funkcje:

 • prodziekan Wydziału Filologicznego UŚ ds. Kształcenia (2002-2008),
 • przewodniczący Senackiej Komisji ds. Kształcenia (2006-2008),
 • kierownik Zakładu Teorii Literatury (2008-2009),
 • przewodniczący Komisji Historycznoliterackiej katowickiego oddziału PAN (2009-2013),
 • członek Kapituły Literackiej im. Witolda Gombrowicza.

Nagrody i wyróżnienia:

 • Dwukrotnie nagroda JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego I stopnia za działalność naukową i organizacyjną,
 • Pięciokrotnie nagroda JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego II stopnia za działalność naukową,
 • Pięciokrotnie nagroda JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego III stopnia za działalność naukową,
 • Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za humanistyczną rozprawę doktorską roku,
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej,
 • Brązowy Krzyż Zasługi,
 • Złota odznaka „Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego”.

 

Accessibility